Mark­gif­ter stop­par ny­byg­ge i Ma­ri­e­häll

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

He­la Ulvsun­da är ett gam­malt in­du­stri­om­rå­de. Kom­mer läns­sty­rel­sens ut­red­ning på­ver­ka fram­ti­da bygg­pro­jekt?

– Det be­hö­ver in­te va­ra så. I var­je pro­jekt görs ut­red­ning­ar av för­ore­nings­si­tu­a­tio­nen på den ak­tu­el­la plat­sen och med des­sa ut­red­ning­ar som un­der­lag be­dö­mer sta­den hur för­ore­ning­ar­na ska han­te­ras och re­gle­ras i de­talj­pla­nen. För­ore­ning­ar­na kan va­ra oli­ka be­ro­en­de på vil­ken in­du­stri­verk­sam­het som fun­nits på re­spek­ti­ve plats ti­di­ga­re, sä­ger hon.

Drar pro­jek­tet på sig yt­ter­li­ga­re kost­na­der på grund av upp­häv­ning­en?

– Ett plan­ar­be­te bär sig självt. Det tär in­te på all­män­na skatte­me­del. Sta­den de­bi­te­rar be­stäl­la­ren.

Vad hän­der här­näst? –

Vi får ta till­ba­ka frå­gan och se vil­ka möj­lig­he­ter vi har att sä­ker­stäl­la att de klo­re­ra­de kolvä­te­na in­te ut­gör en risk. Det gör vi själv­klart i di­a­log med läns­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.