Mord­dömd 22-åring flyt­tas till Kum­la

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

2016 be­gicks tre mord i Sundbyberg. Nu ska en 22-åring från Riss­ne, dömd för mord och grovt va­pen­brott, av­tjä­na sitt tolvå­ri­ga straff på an­stal­ten Kum­la. Sam­ti­digt har kom­pan­jo­nen, som döm­des till livs­tid, om­pla­ce­rats från Kum­la till an­stal­ten Hall. I ja­nu­a­ri och mars 2016 be­gicks tre mord i Sundbyberg. En re­dan ska­dad man sköts till döds när den­ne var på väg till Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set ef­ter en skott­loss­ning i Hal­lon­ber­gen. Sex vec­kor se­na­re dö­da­des ett par där man­nen bli­vit vitt­nen till upp­gö­rel­sen som led­de till förs­ta mor­det.

To­talt döm­des sex unga per­so­ner till skif­tan­de straff för trip­pel­mor­den och nu har en av dem pla­ce­rats på Kum­la där den­ne ska av­tjä­na sitt straff fram till den vill- kor­li­ga fri­giv­ning­en som är be­räk­nad till förs­ta kvar­ta­let 2025.

Om­pla­ce­rats till Hall

På Kum­la har den för mor­den döm­de le­da­ren, dömd till livs­tid, vid fle­ra till­fäl­len iso­le­rats då det fö­re­le­gat en hot­bild. Den­ne har nu om­pla­ce­rats till an­stal­ten Hall ut­an­för Sö­der­täl­je.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

DOM. Här ska 22-åring­en från Riss­ne av­tjä­na sitt straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.