T-ba­nan värl­dens vack­ras­te

En­ligt ar­ki­tek­turkri­ti­kern Mark Isitt är Stock­holms tun­nel­ba­na värl­dens vack­ras­te. Han tyc­ker det är synd att den uni­ka mil­jön tas för­gi­ven. Nu för­e­vi­gar han den.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

– Man går rakt in i en blot­tad grot­ta. De här grottsta­tio­ner­na är vad jag vet helt uni­ka för Stock­holm.

Ar­ki­tek­turkri­ti­kern Mark Isitt har gjort en fo­to­bok om Stock­holms tun­nel­ba­na. Den he­ter Stock­holm Sub och ska för­hopp­nings­vis få fler att stan­na upp i färdstres­sen och bör­ja se t-ba­nan för det konst­verk den är.

– Tun­nel­ba­nan har fan- tas­tisk ar­ki­tek­tur men den är väl­digt för­bi­sedd. Det är en mil­jö som vi har runt oss he­la ti­den men som vi in­te all­tid tän­ker på. Dess­utom rör vi oss of­ta i hög fart så det är in­te så kons­tigt att man in­te ser, sä­ger Mark Isitt

Tätt sam­ar­be­te i T-ba­nan

Tun­nel­ba­nan är fan­tas­tisk av fle­ra skäl, fram­för allt på grund av det tä­ta sam­ar­be­tet mel­lan ar­ki­tek­ter­na, SL och konst­nä­rer­na, an­ser han.

– Man vet in­te vart man ska dra grän­sen mel­lan konst och ar­ki­tek­tur.

Boken in­ne­hål­ler 57 spe­ci­al­tag­na bil­der av 27 tun­nel­ba­nesta­tio­ner.

Fo­to­graf är 23-åri­ge ka­na- den­sa­ren Chris M For­sy­th.

– Fo­to­gra­fi­er­na lyf­ter fram sta­tio­ner­na som om det vo­re konst av vörd­nads­full ka­rak­tär. Kon­tras­ten är gans­ka ro­lig. Det är en cof­fee ta­b­le-bok, ett prakt­verk man läg­ger fram på var­dags­rums­bor­det, men hand­lar om nå­got väl­digt var­dag­ligt, sä­ger Mark Isitt. Har du nå­gon fa­vo­rit?

– Det ab­so­lu­ta cre­scen­dot är Kungs­träd­går­den.

Han be­rät­tar att dess tun­nel­ba­ne­de­sign har tyd­li­ga kopp­ling­ar till pa­lat­set Ma­ka­lös som stod där en gång i ti­den. De har an­vänt riv­nings­res­ter från pa­lat­set och Klara­kvar­te­ren i sta­tio­nen.

FO­TO: CHRIS M FOR­SY­TH

I Kungs­träd­går­den har riv­nings­res­ter från ett pa­lats an­vänts. FA­VO­RIT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.