130 av kom­mu­nens an­ställ­da har hb­tq-cer­ti­fi­e­rats

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

130 an­ställ­da in­om Sund­by­bergs kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning har bli­vit hb­tq-cer­ti­fi­e­ra­de. Jo­han Storå­kers (L), kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, ser det som ”väl­digt vik­tigt”, men med­ger ock­så att han själv be­hö­ver an­stränga sig.

– Som al­la be­hö­ver jag ut­veck­las för att va­ra in­klu­de­ran­de. Det är ett stän­digt ar­be­te som jag är öd­mjuk in­för, sä­ger Jo­han Storå­kers.

– Det här är väl­digt vik­tigt för vå­ra in­vå­na­re och för oss som ar­be­tar in­om Sund­by­bergs stad. Det är själv­klart att al­la i Sundbyberg ska ha sam­ma rät­tig­he­ter och möj­lig­he­ter oav­sett sex­u­ell lägg­ning, kön­si­den­ti­tet och könsut­tryck.

Se­dan ti­di­ga­re har för­valt­ning­en haft spe­ci­fi­ka hb­tq-cer­ti­fi­e­ring­ar. Nu har det hand­lat om ett hel­hets­grepp för samt­li­ga verk­sam­he­ter.

Un­der fy­ra halv­da­gar har per­so­na­len fått ökad kom­pe­tens och kun­skap in­om hb­tq-frå­gor.

– Steg 1 är ökad kun­skap in­om or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger Mar­ta An­ders­son på kul­turoch fri­tids­för­valt­ning­en.

Steg 2 är hand­lings­plan och fort­satt stra­te­giskt ar­be­te.

– Syf­tet är att ut­veck­la vårt be­mö­tan­de så att al­la kän­ner sig in­klu­de­ra­de, sä­ger Mar­ta An­ders­son.

Ex­em­pel är att by­ta ut hon och han mot hen. I stäl­let för att pra­ta om mam­ma och pap­pa, el­ler för­äld­rar, ta­lar man om nä­ra vux­en. En­ligt Mar­ta An­ders­son hand­lar det om att ha ett kri­tiskt för­håll­nings­sätt och in­te för­ut­sät­ta sa­ker.

– Vi be­hö­ver va­ra norm­kri­tis­ka i det dag­li­ga be­mö­tan­det. En öp­pen och to­le­rant stad i det dag­li­ga be­mö­tan­det, sä­ger Jo­han Storå­kers.

En hb­tq-cer­ti­fi­e­ring gäl­ler i tre år, där­ef­ter be­hövs ny ut­bild­ning.

FO­TO: JONAS CARLSSON

KLART. 130 an­ställ­da in­om Sund­by­bergs kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning har bli­vit hb­tq-cer­ti­fi­e­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.