Klipp­falk till lands­tings­full­mäk­ti­ge

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Samu­el Klipp­falk (KD), kom­mu­nal­råd och grupple­da­re i Sol­na, tar plats i lands­tings­full­mäk­ti­ge och lands­tings­sty­rel­se. Krist­de­mo­kra­ter­na gick fram­åt i lands­tings­va­let och fick tre nya man­dat, från 9 till 12, i lands­tings­full­mäk­ti­ge. Klipp­falk, KD:s grupple­da­re i Sol­na, ska fö­re­trä­da sitt par­ti i val­krets nord, Sol­na, Sundbyberg och Sol­len­tu­na.

Samu­el Klipp­falk blir även vice ord­fö­ran­de i in­no­va­tion- och ut­veck­lings­ut­skot­tet samt le­da­mot i sam­hälls­pla­ne­rings­ut­skot­tet. Han är även er­sät­ta­re i kom­pe­tens­för­sörj­nings­rå­det.

– Kom­pe­tens­för­sörj­ning kom­mer att va­ra en stor ut­ma­ning för samt­li­ga lands­ting un­der de kom­man­de åren, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Hon gjor­de ett myc­ket bra jobb. Hon fick en av si­na ste­nar i bo­et, så det var per­fekt Ag­nes Knochen­hau­er om sju­å­ri­ga dot­tern Til­da Knochen­hau­er in­hopp i la­get un­der SM i cur­ling.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

Samu­el Klipp­falk KD, tar plats i lands­ting­ets full­mäk­ti­ge och sty­rel­se. LANDS­TING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.