Öns­kar sänkt has­tig­het vid gång­stråk

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

10 km/h samt stopp­skylt är ett med­bor­gar­för­slag som in­kom­mit för att rå­da bot på far­ten vid gång­strå­ket mel­lan Riss­ne­le­den 7D och Hal­lon­bergs­sko­lan.

En­ligt för­slags­läm­na­ren tror många att det är 50 kilo­me­ter, som på Riss­ne­le­den och vill även se en stopp­skylt, el­ler ett gupp i hör­nan vid Löt­sjö­vä­gen 6, det­ta för att för­hind­ra all­var­li­ga olyc­kor ef­tersom sik­ten är skymd.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

SAKTA. . En Sum­pan­bo vill att has­tig­he­ten sänks för att rå­da bot på far­ten vid gång­strå­ket mel­lan Riss­ne­le­den 7D och Hal­lon­bergs­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.