Jum­bon SIK sat­sar på upp­ryck­ning 2019

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

ve­te­ra­nen An­ni­ka Ki­lan­der.

Trots nio ra­ka för­lus­ter har det va­rit fle­ra jäm­na mat­cher, me­nar Ki­lan­der.

– Ja, i fy­ra av mat­cher­na har vi va­rit nä­ra po­äng. Tre av dom av­gjor­des sent men dessvär­re in­te till vår för­del. Vi har lik­som in­te haft fly­tet rik­tigt och in­te haft bred­den för att hål­la upp stan­dar­den he­la ti­den. Vi har sak­nat spe­la­re någ­ra mat­cher och det har va­rit känn­bart.

Hur har det va­rit att för­lo­ra myc­ket i höst?

– Det är klart att det sät­ter sig li­te i hu­vu­det. De fles­ta i trup­pen är in­te va­na att för­lo­ra så myc­ket ef­tersom vi vun­nit näs­tan allt i all­svens­kan de se­nas­te åren.

– Jag tyc­ker vi bli­vit bätt­re och bätt­re ju läng­re sä­song­en li­dit, men kanske in­te till­räck­ligt fort som vi öns­kat. Nå­gon in­spe­lad po­äng ha­de känts myc­ket bätt­re än att ha en nol­la i po­äng­ko­lum­nen. Men jag vet att al­la kän­ner att de har mer att ge.

Men trots Sund­by­bergs fem po­äng upp (två­po­ängs­sy­stem) till fast mark har dam­la­get in­te gett upp. Tvärtom.

– Mer än hälf­ten av sä­song­en åter­står ju. Även om vi mås­te vin­na fler­ta­let mat­cher för att ha chan­sen vet vi att möj­lig­he­ten finns för nytt kon­trakt. Vi är al­la hopp­ful­la och det har vi känt he­la ti­den.

Vad ta­lar för er?

– Vi vet vad som gäl­ler i se­ri­en nu och är med­vet­na om al­la skill­na­der mot all­svens­kan Vi vet vad vi mås­te gö­ra och att ha kni­ven på stru­pen gyn­nar oss. Det finns ju knappt någ­ra mar­gi­na­ler att spe­la på men det är än­då gynn­samt för oss.

El­va mat­cher åter­står och hel­gen den 16-17 ja­nu­a­ri star­tar elit­se­ri­en om igen ef­ter up­pe­hål­let med ett så kal­lat sam­man­drag. Det spe­las i Borås och två­an Team X-Ca­li­bur och fem­man BK Hög­land vän­tar där.

– Vi var nä­ra po­äng mot Hög­land bå­de hem­ma och bor­ta. Och Hög­land har för­lo­rat mot lag som dom ” bor­de” slå, så vi har en bra chans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.