Fle­ra språk ökar chans till jobb

Vi i Sundbyberg - - KURSER & UTBILDNING -

har spans­kan gjort en re­sa i mot­satt rikt­ning och ökat från nio pro­cent år 2000, till 39 pro­cent 2017, en­ligt Skol­ver­ket.

Med 950 tys­ka dot­ter­bo­lag i Sve­ri­ge och 1550 svens­ka dot­ter­bo­lag i Tyskland så är den svensk-tys­ka ar­bets­mark­na­den om­fat­tan­de. Men ska fö­re­tag som Bosch, Si­e­mens, BMW och Mer­ce­des in­tres­se­ra sig för ar­bets­kraft gäl­ler det att språk­kun­ska­per­na för­bätt­ras.

– Svens­ka stu­den­ters kun­ska­per i främ­man­de språk ut­ö­ver eng­els­ka är lå­ga i eu­ro­pe­isk jäm­fö­rel­se. För att vän­da den­na trend be­hö­ver språ­kens sta­tus hö­jas i sko­lan och in­tro­du­ce­ras re­dan i ti­dig ål­der, sä­ger Ai­no We­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.