Det här sål­des bäst på Tra­de­ra i Stock­holm

Vi i Sundbyberg - - DET HÄNDER -

prak­ti­se­ra­de på leklan­det i no­vem­ber.

Det vi­sar rap­por­ten ” Klub­bat och klart” som sam­man­fat­tar vad som har fått störst in­tres­se på auk­tions­saj­ten un­der för­ra året.

En an­nan auk­tion som gick bra var när Li­be­ra­ler­nas par­ti­le­da­re Jan Björ­klund auk­tio­ne­ra­de ut sin blå skjor­ta, som han bu­rit un­der he­la val­rö­rel­sen. Det blev årets mest upp­märk­sam­ma­de bud­giv­ning, ha­de runt 100 000 be­sök och vanns av ak­ti­e­mäk­la­ren Kristjan Kul­lamä­gi från Stock­holm som be­ta­la­de he­la på 42 000 kro­nor för den be­gag­na­de skjor­tan.

Slut­li­gen fick Sta­tens För­svars­hi­sto­ris­ka Mu­seums ud­da auk­tion med Birk Bor­ka­sons kniv från Ron­ja Rö­var­dot­ter en stor publik med drygt 34 000 vis­ning­ar.

De mest po­pu­lä­ra ka­te­go­ri­er­na på Tra­de­ra un­der 2018 var ”Klä­der”, ”Barn­klä­der & Barnskor” samt ”An­tikt & De­sign”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.