Sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Tensta - - HEJ TENS­TA -

FOT­BOLLSTUR­NE­RING

Kill­fo­rums ung­doms­grupp ”Rin­ke­bys fram­tid” ar­ran­ge­rar fot­bollstur­ne­ring med kul­turar­range­mang. Gå in på even­tets Fa­ce­book­si­da för mer in­for­ma­tion och an­mä­lan. När: 26 de­cem­ber kl 13.00– 19.00. Var: Ung­do­mens hus i Rin­ke­by.

BYT LEK­SA­KER MED RE­TOY

Ta med lek­sa­ker du in­te läng­re an­vän­der och byt till ro­li­ga­re. För al­la barn finns möj­lig­het att by­ta lek­sa­ker, le­ka och pyss­la för att lä­ra sig mer om vars och ens rät­tig­he­ter och mil­jö. Kul för bar­nen och mil­jön, och dess­utom gra­tis. När: 19 de­cem­ber kl 12.00– 14.00. Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

TORS­DAGS­KUL!

Om du är mel­lan 9–12 år och vill hit­ta på ro­li­ga gre­jer är ”Tors­dags­kul” nå­got för dig. Där dis­ku­te­ras böc­ker och läs­ning, man skri­ver och pyss­lar. Ibland blir det fi­ka och ibland film­vis­ning. När: 24 de­cem­ber kl 15.00– 16.00 Var: Tens­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.