Yt­ter­li­ga­re ett all­var­ligt vålds­dåd har be­gåtts i Rin­ke­by. Ons­da­gen den 16 de­cem­ber kniv­höggs en man i 20-års­ål­dern i brös­tet och av­led se­na­re sam­ma dag av ska­dor­na. Men det finns ock­så motre­ak­tio­ner, som i fler natt­vand­ran­de för­äld­rar.

Vi i Tensta - - NYHETER - Ida.nil­[email protected]­rekt­press.se

Ons­da­gen den 16 de­cem­ber blev en man i 20-års­ål­dern kniv­hug­gen i brös­tet. När po­li­sen kom till plat­sen på De­ger­bygränd ti­digt på kväl­len, var han all­var­ligt ska­dad, och av­led se­na­re.

Vålds­då­det i ons­dags be­rör­de många Jär­va­bor och på so­ci­a­la me­di­er har en del delat med sig av sin sorg och sak­nad:

skri­ver

Men hän­del­ser­na har ock­så väckt motre­ak­tio­ner, och en så­dan kom­mer från för­äld­rar­na i om­rå­det.

Två da­gar ef­ter då­det kvit­te­ra­de nya natt­vand­ra­re ut kort och gu­la jac­kor och Svens­ka bo­stä­der har till­han­da­hål­lit en lo­kal, be­rät­tar Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah från Jär­va för­äld­raal­li­ans.

– Det är fle­ra mam­mor som har pra­tat om att gå med en tid, men som nu be­stäm­mer sig för att age­ra, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah.

”Det är mam­mor­na,

vad gör de här?!”

En av dem är Suc­di Ha­ji. Hon har i två års tid en­ga­ge­rat sig och skri­vit brev och träf­fat po­li­ser och tjäns­te­män, i syf­te att upp­märk­sam­ma pro­ble­men i om­rå­det, och fre­da­gen den 18 de­cem­ber var förs­ta gång­en som hon, till­sam­mans med en stör­re grupp mam­mor, var ute och natt­vand­ra­de.

Hon be­rät­ta­de att de träf­fa­de på myc­ket folk, bå­de grup­per av and­ra vux­na som ”Lug­na ga­tan” och ungdomar.

– Det är många kil­lar, 11–12-åring­ar som stan­nar ute sent på kväl­len.

Och re­ak­tio­ner­na de möt­te ute var minst sagt för­vå­na­de:

– Al­la kol­la­de på oss! Vi fick så många blic­kar, och vi stan­na­de och frå­ga­de al­la ”Hur mår ni?” och de sva­ra­de ”Va?! Vem är ni? Det är mam­mor­na, vad gör de här?!”

Även från stads­de­len finns en am­bi­tion att sat­sa mer på natt­vand­ra­re, bland an­nat ge­nom att an­stäl­la en sam­ord­na­re för att kun­na bi­dra till att upp­rätt­hål­la en­ga­ge­mang­et över tid

För­valt­ning­en har fått i upp­drag att stu­de­ra ex­em­pel från natt­vand­ra­re på and­ra or­ter för att kun­na ge re­kom­men­da­tio­ner om hur Rin­ke­by-Kis­ta skul­le kun­na ar­be­ta med att få fler vux­na ut på nät­ter­na, en ut­red­ning som för­vän­ta­des bli klar da­gar­na fö­re jul och som kom­mer att kom­ma upp i nämn­den ef­ter ny­år.

– Det här är en vik­tigt frå­ga som vi har dis­ku­te­rat länge och man kanske skul­le kun­na tän­ka sig ett eko­no­miskt bi­dra till för­e­ning­ar som natt­vand­rar, att det in­te finns jac­kor el­ler nå­gon­stans att dric­ka en kopp kaf­fe ska in­te va­ra ett hin­der, sä­ger Mia Päär­ni (S).

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.