Elin Lörn­bos sport­höst A till Ö

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Sport­re­por­ter Elin Lörn­bo

Dags att lå­ta bol­len stan­na, puc­ken lig­ga och krop­pen vi­la. Ju­lup­pe­hål­let är här. Nu tar vi en pa­us och nju­ter. För i vårt Jär­va­om­rå­de har myc­ket sport­fint skett un­der året.

Bland an­nat har tre fot­bollslag avan­ce­rat till hög­re di­vi­sio­ner – Kis­ta Ga­laxy, Hus­by FF och Rin­ke­by Uni­ted. Se­dan var ny­kom­ling­ar­na Akro­po­lis en­dast cen­ti­met­rar från att gå upp i su­pe­ret­tan.

På box­nings­si­dan har det va­rit stor­sla­get. Alex Bwam­ba­le täv­la­de på EM, Shukrat Ab­drim tog SM-guld och i thai­box­ning blev Ham­za Bou­gam­za världs­mäs­ta­re. Mäk­tigt.

I bad­min­ton har Kis­ta BMK:s elit­lag in­te för­lo­rat en match, en­dast ett po­äng­tapp i en av­bru­ten match på grund av ska­da. Och klub­bens unga, där­ibland Jes­si­ca Sil­ve­no­i­nen och Isa­bell Graf­sund, im­po­ne­rar med att va­ra et­ta-ran­ka­de i Sve­ri­ge.

Det har ock­så va­rit käm­pigt för någ­ra. Akro­pols da­mer i bas­ket­li­gan har för­lo­rat al­la se­ri­ens mat­cher. Tufft. Där­e­mot har de vun­nit nå­got an­nat – de yng­res blic­kar och hjär­tan. Tje­jer­na i li­gan är he­la or­tens fö­re­bil­der.

Och sport­fö­re­bil­der finns över allt och ska­pas he­la ti­den. Al­la som jag träf­fat den här hös­ten har på ett el­ler an­nat sätt nämnt fö­re­bil­der. Att va­ra el­ler att ha en fö­re­bild är spor­tens stor­het. Ge­nom dem ska­pas me­ning, dröm­mar och för­änd­ring – det är en an­nan typ av vinst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.