Så gör du ny­års­fes­ten spek­ta­ku­lär

När vi fi­rar ny­år vill vi gö­ra det med skratt och kär­lek. Se till att din ny­års­fest blir en snackis ef­teråt – in­te en gäsp­fest.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Erika Lin­dén Jans­son

Ny­års­fes­ten kan va­ra trå­kig, stö­kig, kall… el­ler all­de­les fan­tas­tisk! Ge­nom att va­ra för­ut­se­en­de kan du för­hind­ra mat­ko­mor, gäsp­ning­ar och över­för­friskt­ning­ar, och istäl­let hän­fö­ra di­na gäs­ter. Så här gör du!

Slit in­te ut dig med orim­li­ga städ­krav un­der da­gen – san­ning­en är att det kom­mer va­ra mörkt ute, vil­ket ger ett för­lå­tan­de ljus, samt att gäs­ter­na of­tast in­te bryr sig så myc­ket som du tror. För att ge den där frä­scha käns­lan; stä­da to­a­let­ten! Det är en re­la­tivt li­ten in­sats som ger stor ef­fekt. När det gäl­ler duk­ning och de­ko­ra­tio­nen gäl­ler ju mer desto bätt­re. Skip­pa gär­na ju­ligt rött och grönt, och sat­sa på guld, sil­ver, mid­natts­blått och li­la. Bal­long­er, gir­lang­er, glit­ter och skim­mer ger rätt käns­la.

En sta­dig mid­dag, li­te vin, en hel kväll in­nan mid­natt och halv­so­van­de gäs­ter. Känns det igen? Att ser­ve­ra en lyx­ig, gräd­dig och ka­lo­ri­rik mål­tid för ti­digt kan bi­ta dig i svan­sen. Först kom­mer mat­ko­man – och la­gom tills fes­ten kom­mer igång ef­ter tolvsla­get kom­mer su­get och hung­ern till­ba­ka. Sat­sa istäl­let på att ser­ve­ra lät­ta­re mat i fle­ra om­gång­ar – ap­ti­tre­tan­de an­ti­pasti el­ler me­ze när gäs­ter­na kom­mer, en mid­dag runt 9-snå­ret och gär­na li­te ploc­kig mat till tolvsla­get. Att va­ra la­gomt mätt för­hind­rar att blod­sock­ret spring­er iväg, och att al­ko­ho­len snur­rar till or­dent­ligt.

Sätt igång folk med ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter och spel. Det gör att fes­ten in­te tap­par fart. Mini­ping­is, mi­ni­bow­ling, twis­ter och cou­ron­ne bju­der på många skratt. Gör det he­la till en fem­kamp så att fle­ra spel kan an­vän­das på sam­ma gång. Att stå och vän­ta kan bli trå­kigt. De­di­ke­ra gär­na ett rum till dans­golv om du har möj­lig­het. Låt par­ty­lis­tor snur­ra i kapp med di­sco­ku­lan.

Vill he­e­em! Sitt­ning­ar med trå­ki­ga vux­na som skrat­tar åt sa­ker man in­te för­står och som in­te vill le­ka är ba­ra så ur­bo­ta trå­kigt! Om barn kom­mer till fes­ten, tänk på att bul­la upp med ak­ti­vi­te­ter, som spel, le­kar och fil­mer. De­la ut pre­sen­ter un­der kväl­len, som go­dis, en film, glow sticks och lek­sa­ker. Det gör att bar­nen hål­ler up­pe an­dan och or­kar va­ra med på tolvsla­get.

FOTO: LA­GER­HAUS

SURPRISE! Goodie­bags gör al­la gäs­ter gla­da – sto­ra som små.

FOTO: ÅHLENS

MUS­TIGT. Byt ut det klar­rö­da och grö­na mot mör­ka­re to­ner och me­tal­lic.

FOTO: ICA HEM­MA

LYX­IGT KUL. Glit­ter, glam och dra­ma­tik ger många ro­li­ga foton.

FOTO: LA­GER­HAUS

FINT. De­ko­ra­tio­ner­na gör fes­ten.

FOTO: ÅHLENS

KALLT. Lägg skum­pan på kyl­ning – nu är kloc­kan snart 12!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.