Mitt i Tensta

Rek­tor be­rät­tar om Jär­vas nya skola

– Vi tror på bar­nen i för­or­ter­nas mil­jon­pro­gram, de som of­ta glöms bort och dis­kri­mi­ne­ras. Vi tror att en stark ge­men­skap kan ge mod. Det sä­ger Mi­lad Mo­ham­ma­di som är en av grun­dar­na till den ny­öpp­na­de Jär­va­sko­lan i Kis­ta.

- Kerstin Gustafs­son Fi­gu­e­roa 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se Society · Education · Yigal Amir · Fryshuset · Adam Tensta · Bern

Jär­va­sko­lan drivs av Roya founda­tion, och det är Mi­lad Mo­ham­ma­di, som till­sam­mans med Amir Sa­ja­di, har grun­dat stif­tel­sen och sko­lan.

– Det här är vår dröm, vi har sli­tit hårt till­sam­mans med he­la vårt team. Vi job­bar hårt, ger 100 pro­cent al­li­hop. Sko­lan är den vik­ti­gas­te in­sti­tu­tio­nen av al­la, det är här vi kan gö­ra störst skill­nad.

Jär­va­sko­lan vill ar­be­ta med ung­do­mar, de­ras fa­mil­jer, lo­kal­sam­häl­let, nä­rings­li­vet och de ide­el­la för­e­ning­ar­na. Just kon­tak­ten med fa­mil­jer­na är nå­got som sko­lan pri­o­ri­te­rar.

– Jag har gjort hem­be­sök hos al­la ele­ver, sä­ger Mi­lad Mo­ham­ma­di. Vi har höga för­vänt­ning­ar på vå­ra ele­ver, och det tror vi är den vik­ti­gas­te vägen till fram­gång.

Sko­lan har över­ta­git Frys­hu­set/Kun­skaps­sko­lans lo­ka­ler på Isafjordsg­a­tan i Kis­ta. Kun­skaps­sko­lan la­de ner sin verk­sam­het på grund av för få ele­ver, men Jär­va­sko­lan har re­dan kö.

– Idag har vi 140 barn i års­kur­ser­na 7 och 8, och ett 30-tal an­ställ­da. Till näs­ta år har vi års­kurs 7-9. Vi har 23-24 ele­ver i var­je klass och vår am­bi­tion är att klas­ser­na ska bli mind­re. Vi sat­sar på att byg­ga en stark ge­men­skap i sko­lan, en mil­jö där al­la tar hand om varand­ra.

Roya founda­tion är en ide­ell och ic­ke-vinst­dri­ven stif­tel­se, men stif­tel­ser bru­kar kri­ti­se­ras för bris­tan­de in­syn. Mi­lad Mo­ham­ma­di lo­var en öp­pen re­do­vis­ning av eko­no­min.

– Ab­so­lut, sä­ger han, vår verk­sam­het är in­te vinst­dri­ven.

Sko­lan lo­var gra­tis da­tor, bus­skort och även klass­re-

sa till al­la ele­ver. Hur är det möj­ligt?

– Vi an­vän­der re­sur­ser­na på ett bätt­re sätt. Vi har fått do­na­tio­ner från fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner, och vi sat­sar även eg­na peng­ar.

Roya founda­tion bör­ja­de sitt ar­be­te för tre år se­dan. Först star­ta­de de en fri­tids­klubb, Jär­va­klub­ben, un­der hös­ten 2015. Klub­ben or­ga­ni­se­ra­de bland an­nat en låt­skrivar­kurs som led­des av Tim­buk­tu, Adam Tens­ta och Cher­rie. Och en fo­to­kurs för tje­jer.

– Vi sam­ar­be­tar bland an­nat med chefs­re­kry­te­rings­fö­re­ta­get Alum­ni GloAn­ta­let

bal och män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Ci­vil Rights De­fen­ders, för prak­tik­plat­ser och stu­die­be­sök.

Jär­va­sko­lan har in­te myc­ket till skol­gård, men en bas­ket­korg och en li­ten plan finns. Al­la gym­nas­tik­lek­tio­ner har ele­ver­na i Är­ving­e­hal­len all­de­les i när­he­ten. Sko­lan har en skolskö­ters­ka på halv­tid och li­kaså en ku­ra­tor. Hem­språks­un­der­vis­ning är på gång, ele­ver­na kom­mer från 55 oli­ka län­der. Lo­ka­ler­na är lju­sa och ny­re­no­ve­ra­de och fort­fa­ran­de ar­be­tar hant­ver­ka­re med det sista.

– Svå­rig­he­ter­na har va­rit att hit­ta lämp­li­ga lo­ka­ler och byg­ga upp sam­ar­be­te med kom­mu­ner och nä­rings­liv, sä­ger Mi­lad Mo­ham­ma­di. Det är det som ta­git tid.

I sko­lans mat­sal ar­be­tar Ekrem Er­do­gan och Fad­hel Gi­ja­na. De la­gar ing­en egen mat, men ser­ve­rar ele­ver bå­de fru­kost och lunch. Skol­da­gen bör­jar kloc­kan 8.30 med ob­li­ga­to­risk när­va­ro och fru­kost. Lek­tio­ner­na bör­jar en halv­tim­ma se­na­re.

En som la­gar mat un­der lek­tions­tid är Mug­dat Ter. Han är bå­de lä­ra­re i hem­kun­skap och ku­ra­tor.

– Vi tänk­te att det var bra att just hem­kun­ska­pen sköt­tes av en man, för att ruc­ka li­te på tra­di­tio­nel­la köns­rol­ler, sä­ger han.

Ber­na Ilan, SO-lä­ra­re, och Le­na Ni­klas­son, lä­ra­re i svens­ka, har pre­cis bör­jat lä­ra kän­na si­na nya ele­ver. Le­na Ni­klas­son är ny i Jär­va­sko­lan, men har ar­be­tat som lä­ra­re i många år.

– Jag har ar­be­tat länge i det här om­rå­det och den här sko­lan har jag läng­tat ef­ter. Det är en skola och en skol­led­ning med en­ga­ge­mang och re­sur­ser, nå­got som är ab­so­lut nöd­vän­digt för att lyc­kas.

Den här sko­lan har jag läng­tat ef­ter.

 ?? FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON FI­GU­E­ROA ?? NY. Mug­dat Ter, ku­ra­tor och lä­ra­re i hem­kun­skap, och Mi­lad Mo­ham­ma­di, en av sko­lans grun­da­re, ut­an­för den ny­star­ta­de Jär­va­sko­lan i Kis­ta.
FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON FI­GU­E­ROA NY. Mug­dat Ter, ku­ra­tor och lä­ra­re i hem­kun­skap, och Mi­lad Mo­ham­ma­di, en av sko­lans grun­da­re, ut­an­för den ny­star­ta­de Jär­va­sko­lan i Kis­ta.
 ??  ?? EN­GA­GE­MANG. Ber­na Ilan och Le­na Ni­klas­son är lä­ra­re på Jär­va­sko­lan. De be­skri­ver sin ar­bets­plats som en skola med bå­de en­ga­ge­mang och re­sur­ser.
EN­GA­GE­MANG. Ber­na Ilan och Le­na Ni­klas­son är lä­ra­re på Jär­va­sko­lan. De be­skri­ver sin ar­bets­plats som en skola med bå­de en­ga­ge­mang och re­sur­ser.
 ??  ?? 140. Den ny­star­ta­de Jär­va­sko­lan har en li­ten skol­gård, och lig­ger i ett grön­om­rå­de i Kis­ta. I år går cir­ka 140 ele­ver där i års­kurs 7 och 8.
140. Den ny­star­ta­de Jär­va­sko­lan har en li­ten skol­gård, och lig­ger i ett grön­om­rå­de i Kis­ta. I år går cir­ka 140 ele­ver där i års­kurs 7 och 8.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden