NU FLYTTAR STUDENTERNA IN I TENSTA TORN

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Vat­ten­tor­net i Tensta är in­te läng­re den högs­ta bygg­na­den. Nu är Tensta Torn med si­na 18 vå­ning­ar högst. Stu­dentskra­pan i Tensta cent­rum har in­vigts.

När det var dags att öpp­na dör­rar­na till Tenstas nya stu­dent­lä­gen­he­ter så gick Tensta­bor­na man ur hu­se. Kön var lång in till his­sar­na. Al­la vil­le se hur de nya stu­dent­lä­gen­he­ter­na såg ut.

– Vi har två vis­nings­lä­gen­he­ter, sa­de Han­na Lind­skog, kom­mu­ni­ka­tions­chef på bygg- och för­valt­nings­fö­re­ta­get Åke Sund­vall, som vi­sa­de runt. En et­ta och en tvåa, bå­da är in­red­da av Ikea.

Vis­nings­lä­gen­he­ter­na låg högst upp och ha­de en strå­lan­de ut­sikt.

– Man ser än­da bort till Barkar­by, som en li­ten kil­le kon­sta­te­ra­de.

På 18:de vå­ning­en var det myc­ket folk, där träng­des stads­dels­nämn­den för­re ord­fö­ran­den med den nu­va­ran­de. Och många, många fler.

– För att få bo här mås­te man stu­de­ra, sa­de Han­na

Lind­skog, i Stock­holm el­ler Uppsa­la och åt­minsto­ne på halv­tid.

Även dok­to­ran­der och de som stu­de­rar på yr­kes­hög­sko­la kan sö­ka lä­gen­het.

– Och de får bo här så länge de stu­de­rar.

I bot­ten­pla­net finns en mo­dern tvätt­stu­ga, med hel­au­to­ma­tis­ka tvätt­ma­ski­ner. De är till och med do­se­ra­de i för­väg, så ing­et tvätt­me­del be­hövs. Fönst­ren är sto­ra ut mot Tensta­gång­en.

– Det är ett med­ve­tet sä­ker­hets­tänk, sa­de Han­na Lind­skog, det ska kän­nas tryggt att va­ra ne­re i tvätt­stu­gan. Det finns ock­så en bo­värd, som har sitt kon­tor på bot­ten­pla­net.

I por­ten finns 243 färg­gla­da post­lå­dor, som öpp­nas med en bric­ka.

– Nam­net kan by­tas di­gi­talt. Det är bra, stu­den­ter flyttar of­ta.

I lo­ka­len som finns i bot­ten­pla­net kom­mer stads­de­len att öpp­na en fri­tids­gård, Tensta Tech. Det kom­mer att bli en ”tek­nik­gård”, med in­rikt­ning på in­for­ma­tions­och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik.

– Kanske kan någ­ra av studenterna som bor i hu­set fun­ge­ra som men­to­rer, sa­de Han­na Lind­skog.

Ut­an­för Tensta Torn på­gick upp­trä­dan­den sam­ti­digt som stu­dent­lä­gen­he­ter­na vi­sa­des. På sce­nen var det en bland­ning av eta­ble­ra­de mu­si­ker och lo­ka­la för­må­gor. Adam Tensta var den som höll i pro­gram­met på sce­nen.

– Det här hu­set är vik­tigt för trak­ten, sa­de han, och det är bra att många sam­ver­kar för att gö­ra nå­got mer av den här de­len av Tensta.

För att få bo här mås­te man stu­de­ra, åt­minsto­ne på halv­tid.

INVIGDE. Adam Tensta an­sva­ra­de för pro­gram­met på sce­nen un­der in­vig­ning­en.

FO­TO: MICHAEL FOLMER

BO. En li­ten in­syn i en av lä­gen­he­ter­na som studenterna ska bo i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.