Vi­sa­de sitt stöd för He­lin Bur­kay

Hund­ra­tals ha­de sam­lats på Eg­ge­by gård på Jär­va­fäl­tet för att vi­sa sitt stöd för den om­kom­na He­lin Bur­kay och ma­ni­fe­ste­ra mot vål­det. Den nä­ra vän­nen Nai­le Aras var glad över att så många valt att kom­ma till plat­sen där He­lin blev påkörd av en mo­tor­cy­kel

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

– Det var vär­digt för He­lin. Det var kanske 300 per­so­ner här, sa Nai­le Aras om upp­slut­ning­en.

För­lus­ten av He­lin Bur­kay är na­tur­ligt­vis job­big för hen­ne på ett per­son­ligt plan. De var väl­digt nä­ra vän­ner.

– Vi var som syst­rar, sa Nai­le Aras.

Hon hop­pas att hän­del­sen, där två per­so­ner kör­de på He­lin Bur­kay och där fö­ra­ren var på­ver­kad av dro­ger, kan bli en väckar­kloc­ka för sam­häl­let och le­da till en för­änd­ring bort från våld och oro­lig­he­ter i Jär­va­om­rå­det. Det gäl­ler allt från skjut­ning­ar till kör­ning med mo­tocrosscyklar. Nai­le Aras vill att pre­cis al­la, från po­li­sen till po­li­ti­ker, tar sitt an­svar.

– Vis­sa sa­ker som upp­märk­sam­mas blir en vänd­punkt. När Fa­di­me mör­da­des bör­ja­de man pra­ta om he­der­s­våld, lyf­te Nai­le Aras fram som ett ex­em­pel på ett sam­hälls­pro­blem som bör­jar kom­ma upp på den po­li­tis­ka agen­dan.

Folk sam­la­des först vid Eg­ge­by gård där Nai­le Aras, po­li­ti­ker och bo­en­de runt Jär­va­om­rå­det ta­la­de till publi­ken. På plats fanns bland an­nat Rin­ke­by­bon Ann-Mar­ga­ret­he Liv (V), de­mo­kra­ti- och bo­stads­bor­gar­råd, och Kista­bon Lawen Re­dar (S), riks­dags­le­da­mo t. Al­la ta­la­de om vik­ten av att gö­ra nå­got åt de sam­hälls­pro­blem och so­ci­a­la pro­blem som finns i för­or­ter­na. Även He­lin Bur­kays livs­gär­ning som lä­ka­re lyf­tes fram.

När al­la ha­de ta­lat fär­digt mar­sche­ra­de man i tyst­nad bort till brotts­plat­sen. Längst fram i le­det sågs en ban­de­roll med tex­ten ”Ing­en olyc­ka, mord”. Väl vid plat­sen där He­lin blev påkörd var det många som val­de att läg­ga blom­mor för att hed­ra hen­nes min­ne.

Att se hund­ra­tals per­so­ner­na på plats ingav hopp för Nai­le Aras.

– Det var in­te ba­ra de som kän­de He­lin som var här. Det ing­er hopp, vi kom­mer fort­sät­ta kam­pen mot våld, sä­ger Nai­le Aras.

Lä­ka­ren och två­barns­mam­man He­lin Bur­kay kör­des på den 3 april när hon tog en pro­me­nad hem över Jär­va­fäl­tet. Hon av­led den 7 april av ska­dor­na. Den miss­tänk­te 19-åri­ge fö­ra­ren ska ha er­känt att han kör­de på He­lin Bur­kay.

Vis­sa sa­ker som upp­märk­sam­mas blir en vänd­punkt.

FO­TO: MICHAEL FOLMER

SAMLING. Ma­ni­fes­ta­tion över He­lin Bur­kay som den 3 april blev påkörd på Jär­va­fäl­tet av en nar­ko­tikapå­ver­kad mo­tor­cy­kel­fö­ra­re. Hon käm­pa­de för sitt liv i fy­ra da­gar.

BORGARRÅD. Väns­ter­par­tis­ten Ann-Mar­gret­he Liv (t v) ta­la­de vid ma­ni­fes­ta­tio­nen, här med Nai­le Aras.

Jo­nas Carls­son

PLAT­SEN. Här blev He­lin Bur­kay påkörd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.