Gril­la med för­nuft i som­mar

Att gril­la ska va­ra ge­myt­ligt och triv­samt. Bränn­ska­dor, tjock rök och slic­kan­de flam­mor kan dock för­vand­la en per­fekt som­mar­kväll till en ka­ta­strof. Var lugn! Ge­nom att ha koll på gril­len kan du mi­ni­me­ra ris­ker­na.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Det är tyd­ligt att grill­ning lig­ger svens­kar­na varmt om hjär­tat. He­la 97 pro­cent gril­lar nå­gon gång un­der som­mar­halv­å­ret, och mer än hälf­ten gril­lar minst en gång i vec­kan. Hur am­bi­tiö­sa vi är och vad som ham­nar på gril­len va­ri­e­rar, men ge­men­samt för al­la gril­la­re är brand­sä­ker­he­ten. Ge­nom att ta del av rå­den ne­dan kan du slapp­na av och läg­ga fo­kus på smak och doft istäl­let för tjock rök och flam­man­de lå­gor.

Gril­la ald­rig in­om­hus

Det kanske lå­ter som en själv­klar­het, men gråa da­gar och kal­la, reg­ni­ga kväl­lar kan få den en­vet­ne gril­la­ren att ta till desperata åt­gär­der. Det är dock ald­rig en bra idé att tän­da en grill in­om­hus. Vid grill­ning bil­das kol­mo­nox­id, som är lukt­fri men far­lig. Ga­sen finns kvar i många tim­mar ef­ter att gril­len är släckt, så om en grill skul­le le­ta sig in är det vik­tigt att väd­ra or­dent­ligt.

An­vänd rätt typ av tändväts­ka

Väts­kan du an­vän­der för att tän­da gril­len ska va­ra av­sedd för tänd­ning av grill­kol el­ler bri­ket­ter. El­tän­da­re är ett sä­kert och mil­jö­vän­ligt sätt att tän­da. Även tänd­pap­per, tänd­ge­lé, tänd­block är säk­ra sätt att tän­da gril­len. Följ bruks­an­vis­ning­ar­na för re­spek­ti­ve pro­dukt. Und­vik brand­far­li­ga väts­kor som tändväts­ka, sprit, ben­sin el­ler lik­nan­de vid gril­len – även när du ska tän­da bri­kett­gril­len.

Skyd­da dig mot bränn­ska­dor

Ha all­tid ett par grill­van­tar el­ler en köks­hand­duk in­om räck­håll när du gril­lar. Tänk på att grill­red­skap och be­stick ock­så kan bli väl­digt he­ta när de lig­ger mot gril­len. Var ock­så för­sik­tig med gnis­tor och kring­fly­gan­de as­ka om du fläktar för att få fin grill­glöd. Ha långär­mat på dig om det blå­ser myc­ket. Var för­sik­tig med barn runt gril­len.

Kon­trol­le­ra un­der­la­get

Se till att gril­len all­tid står på ett sta­bilt och vär­metå­ligt un­der­lag in­nan du tän­der. We­ber re­kom­men­de­rar att du stäl­ler skor­sten­stän­da­ren på bri­kett­gall­ret i gril­len: där står den sta­bilt och bra och det är ing­en risk att bar­nen spring­er på den.

Stäl­ler du en en­gångs­grill i grä­set kan det lätt ta eld. Ställ gär­na en­gångs­gril­len i san­den el­ler på sten­un­der­lag om möj­lig­he­ten finns.

Läm­na ald­rig en grill som in­te brun­nit ut ut­an upp­sikt. Ha all­tid vat­ten i när­he­ten för att kun­na släc­ka en brand men om du an­vän­der en ga­sol­grill ska du ald­rig släc­ka even­tu­el­la flam­mor med vat­ten, ut­an släck ba­ra brän­nar­na.

Håll gril­len ren

Ge­nom att hål­la gril­len ren kan du mins­ka flam­ris­ken då gam­la mat­res­ter kan få el­den att flam­ma upp. Håll gril­lens bal­ja ren in­vän­digt och bors­ta all­tid av grill­gall­ret när du har gril­lat fär­digt och in­nan du läg­ger ma­ten på det var­ma gall­ret. Om du gril­lar mat med högt fet­t­in­ne­håll, som till ex­em­pel fläsk­kött, bör du in­te gå ifrån gril­len ef­tersom fet­tet kan få el­den att flam­ma upp. Om det skul­le hän­da ska du snabbt dra bort ma­ten från den di­rek­ta vär­men och vän­ta.

Eri­ka Lin­dén Jans­son

SÄ­KER­HE­TEN FÖRST. Skyd­da dig mot he­ta ytor och gnis­tor i som­mar, och njut av grill­ning­en.

FO­TO: ELGIGANTEN

HA KOLL. Läs all­tid bruks­an­vis­ning­en, va­re sig du har en en­kel li­ten grill el­ler en proffsva­ri­ant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.