Ny stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

Lee Or­ber­son blir ny stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta. Han kom­mer från en tjänst som för­valt­nings­chef på Barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret i Sol­len­tu­na. I sep­tem­ber vän­tas han till­trä­da sin tjänst.

För drygt ett år se­dan, i maj 2016, in­ter­vju­a­des Lee Or­ber­son i Vi i Sol­len­tu­na, med an­led­ning av att han var ny för­valt­nings­chef för Barn- och ut­bild­nings­kon­to­ret i kom­mu­nen. ”Det som loc­ka­de var att Sol­len­tu­na har som mål att bli Sve­ri­ges bäs­ta skol­kom­mun”, sa­de han då. Drygt ett år se­na­re läm­nar ha n Sol­len­tu­na för att bli stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta. In­nan Lee Or­ber­son kom till Sol­len­tu­na var han grund­sko­le­chef in­om Stock­holms kom­mun, med an­svar för stads­de­lar­na Spånga-Tens­ta och Älv­sjö.

Lee Or­ber­son är 46 år, bor i Spånga, och har ar­be­tat som rek­tor och gym­na­sie­lä­ra­re i histo­ria och geo­gra­fi. På fri­ti­den kör han mo­tor­cy­kel, helst på ba­na.

Kerstin Gustafs­son

FO­TO: GABRIELLA SIGNÄS

NY. Lee Or­ber­son blir ny stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­byKis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.