Att le­va i stän­digt mör­ker

Un­der tre vec­kor har tid­ning­ens re­dak­tion fått för­stärk­ning av åt­ta som­mar­job­ba­re. De kom­mer att tip­sa om vad som finns att gö­ra i Stock­holm i som­mar.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Sommarjobbarna

Vet du hur det känns att in­te kun­na se? Det kan du ta re­da på om du be­sö­ker Osyn­li­ga Ut­ställ­ning­en ne­re i Fri­ham­nen i Stock­holm.

I sep­tem­ber för­ra året öpp­na­des en ut­ställ­ning där syf­tet var att man skul­le få upp­le­va hur det är att in­te kun­na se.

På ut­ställ­ning­en får be­sö­kar­na tes­ta på fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter som är bå­de ro­li­ga och lä­ro­ri­ka. Bland an­nat får be­sö­kar­na vis­tas i ett rum med to­talt mör­ker. Där får de upp­le­va oli­ka var­dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter ur en blind per­sons per­spek­tiv.

Det bör­jar med att man ska hål­la sin ena hand på väg­gen och den and­ra fram­för sig. Un­der den­na en tim­me långa upp­le­vel­se får be­sö­ka­ren gå ige­nom oli­ka mil­jö­er ledd av en blind gui­de. Ex­em­pel på mil­jö­er­na är bil­tra­fik, hus­håll, skog och en bar.

– Ut­ställ­ning­en är väl­digt kul och det är nå­got jag verk­li­gen skul­le re­kom­men­de­ra. Det är in­te på många stäl­len som man kan upp­le­va nå­got så unikt, sä­ger Li­la Fer­furd, som ar­be­tar i re­cep­tio­nen på ut­ställ­ning­en.

Li­la Fer­fud trivs med sitt ar­be­te.

– Ja, det bäs­ta är att jag får gå ut med le­dar­hun­dar­na och att jag kom­mer bra över­ens med mi­na kol­le­gor, sä­ger hon.

FOTO: SOMMARJOBBARNA

TES­TA. Den osyn­li­ga ut­ställ­ning­en, där be­sö­kar­na får lä­ra sig kän­na hur li­vet ter sig som blind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.