”Hon får sö­ka sig till en an­nan för­e­ning”

Vi i Tensta - - NYHETER - Kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

– Sty­rel­sen har age­rat helt en­ligt lag­tex­ten, sä­ger Lennart Pöp­pel, ti­di­ga­re ord­fö­ran­den i För­e­ning­en Stor­stock­holms ko­lo­ni­träd­går­dar. Han är den som sty­rel­sen i Hus­by Gårds Ko­lo­ni­för­e­ning ut­sett till sitt om­bud i fal­let som rör Liz­zie Nord­ling.

– När det gäl­ler av­ta­let som upp­rät­tats gäl­lan­de nytt­jan­de­rät­ten, så föl­jer den lag­tex­ten i jor­da­bal­ken. För­e­ning­en föl­jer ett av­tal, som gäl­ler i he­la Stock­holm och som ut­for­mats i sam­råd med full­mäk­ti­ge i Stock­holm stad.

Den pa­ra­graf i för­e­ning­ens stad­gar, som sä­ger att tvis­ter ska tas upp i en skil­je­nämnd, gäl­ler ba­ra med­lem­ska­pet i för­e­ning­en. Med­lem­ska­pet kan Liz­zie Nord­ling be­hål­la, men nytt­jan­de­rät­ten kan hon bli av med ut­an att skäl anges.

– Det kan ju rö­ra sig om mot­sätt­ning­ar i för­e­ning­en, sä­ger Lennart Pöp­pel, men det kan vi in­te gö­ra nå­got åt. Det är med­lem­mar­na som väl­jer sin sty­rel­se och det gör man på års­mö­tet. Det är de som kom­mer på års­mö­tet som be­stäm­mer, helt en­kelt.

Lennart Pöp­pel me­nar att Liz­zie bli­vit var­nad fle­ra gång­er av för­e­ning­ens sty­rel­se.

– Hon ut­sät­ter för­e­ning­en för eko­no­mis­ka ris­ker. Men nu har tings­rät­ten sagt sitt, och det är ett dom­stols­ut­slag som in­te kan prö­vas på nytt.

Som en­skild med­lem kan hon in­te för­vän­ta sig stöd från för­bun­det. – Nej, hon får sö­ka sig till en an­nan för­e­ning istäl­let.

Kerstin Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.