En man dy­ker upp i Ag­nes liv

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

SKRIVEN AV DYLAN FÄREMARK

Mån­dag mor­gon. Ag­nes vak­na­de fö­re kloc­kan, vil­ket i och för sig in­te var spe­ci­ellt ovan­ligt. Nat­tens sömn, som va­rit oro­lig, kän­des mer tröt­tan­de än åter­häm­tan­de. La­ka­net var ihoprul­lat som en snur­rad tross mitt på madras­sen. Ag­nes visste vad det be­tyd­de, hon ha­de rul­lat runt fle­ra gång­er un­der nat­ten. Oron skav­de även om hen­nes för­kla­ring: en ny gran­ne, li­ten flic­ka, No­ra – vi var nog på bak­si­dan, hör­de er in­te, kän­des okej, kun­de hon in­te va­ra sä­ker. Veckan ef­ter te­a­tern var det tyst på job­bet och när hon för­sök­te ta upp det till dis­kus­sion, fick al­la nå­got att gö­ra el­ler ock­så var det rök­dags.

Fru­kosten in­togs fort, Tus­sen gick ut kis­sa­de och kom in igen.

”Nu går jag, hej­då Tus­sen” sa Ag­nes och stäng­de yt­ter­dör­ren.

Dugg­regn och nor­dan, en oro­lig him­mel i grått som rör­de sig mot ös­ter. Hon drog ihop kra­gen på roc­ken och bör­ja­de gå. Hon hör­de hur en trög dörr stäng­des. Ag­nes gis­sa­de att lju­det kom från ut­hyr­nings­lä­gen­he­ten på över­vå­ning­en. Hon ha­de rätt, för när hon kom­mit ut på vägen ut­an­för hu­set hör­de hon en röst som sa;

”Hop­pas att jag in­te skräm­de dig” Ag­nes stan­na­de till och tänk­te; det lå­ter som om nå­gon pra­tar med mig, kan det va­ra möj­ligt?

Av ren ar­tig­het vän­de hon sig om och där stod det en man, en ja­pan och han tit­ta­de på hen­ne. För Ag­nes var al­la asi­a­ter ja­pa­ner. Pre­cis som med fär­ga­de, det var af­ri­ka­ner. Da­gens unga män­ni­skor kanske tyc­ker att det kan te sig aning­ens obil­dat men för Ag­nes ge­ne­ra­tion var det ba­ra så. Nå­gon ra­sism var det in­te.

”Skräm­de jag dig när jag slog igen dör­ren” upp­re­pa­de rös­ten.

Ag­nes kom av sig, in­te nog med att hen­nes tan­kar upp­togs av oro, hon var dess­utom väl­digt ovan med att bli till­ta­lad, i al­la fall när hon in­te var på job­bet. Främ­ling­en var i sam­ma ål­der som hon, sti­ligt klädd. De­fi­ni­tivt en kon­tors­män­ni­ska, tänk­te Ag­nes för­res­ten, dri­ver han med mig… ”Nej… in­te alls” tre­va­de Ag­nes och tänk­te pre­cis ur­säk­ta sig när han en­vi­sa­des med att fort­sät­ta sam­ta­let. ”Dör­ren har sla­git sig, man mås­te ta i. Är det du som är Ag­nes?”

Hon tit­ta­de på ho­nom. Stil­ligt klädd, kort­klippt. Vän­li­ga ögon. Sam­ma ål­der som mig, tänk­te hon has­tigt. Hur kan han ve­ta mitt namn, dess­utom ver­kar han i det när­mas­te va­ra svensk. Möj­li­gen bry­ter han på ame­ri­kans­ka.

”Ja, hur vet ni…” ”Här” sa han och räck­te över ett pa­ket från Schen­ker.

Pa­ke­tet var in­sla­get i brunt pap­per, Schen­kers log­ga kän­de Ag­nes igen.

”Ur­säk­ta” sa Ag­nes, som in­te vil­le ta emot pa­ke­tet. Han slog ner blic­ken och drog till­ba­ka pa­ke­tet. Där­ef­ter vi­sa­de han, nå­got för­synt, att det var öpp­nat. I pa­ke­tet låg To­mas Tran­strö­mers bok; Dik­ter och Pro­sa 1954-2004.

”Led­sen, rå­ka­de öpp­na, mås­te ham­nat i fel brev­lå­da” sa han och räck­te fram pa­ke­tet igen. Ag­nes tog ur boken ur pa­ke­tet och höll den fram­för sig.

Boken ha­de hon be­ställt på nä­tet och fak­tum var att hon glömt det.

”Tran­strö­mer är en fan­tas­tisk po­et” sa främ­ling­en obe­svä­rat” själv är jag myc­ket för Brod­sky, Jo­seph Brod­sky, kän­ner du till ho­nom?” ”Ja” sva­ra­de Ag­nes. Någ­ra for­mel­la tack­fra­ser full­bor­da­des och där­ef­ter gick de till­sam­man mot Kis­ta. Pro­me­na­den av­slu­ta­des i den dag­li­ga träng­el­sen bland stres­sa­de och den här da­gen, frus­na Kis­ta in­ne­vå­na­re. De ta­la­de om väd­ret. Sam­ta­let kän­des in­te be­svä­ran­de, tvärtom, även om det var aning­ens få­or­digt. Väd­ret, som verk­li­gen var ett vä­der som de fles­ta ir­ri­te­ra­de sig på, stör­de in­te Ag­nes. Oron som hon bu­rit på un­der nat­ten stör­de in­te hel­ler. Den ha­de hon glömt. Vi ses. Sa han, re­flek­te­ra­de Ag­nes och det kän­des verk­li­gen som om han me­na­de det. Und­rar vad han he­ter? Buss­dör­ren slog igen och nu kom oron till­ba­ka, oron för vad Gunn och Bir­git­ta skul­le hit­ta på. Hon sat­te sig i mit­ten på bus­sen. Bus­sen var fort­fa­ran­de rå­kall. An­tag­li­gen förs­ta tu­ren för idag, tänk­te hon och drog ihop kap­pan över be­nen. Pas­sa­ge­rar­na klev på och snart var bus­sen fylld till bred­den. Ing­en sa just nå­got. Det var mån­dag och som all­tid, vid var­je till­fäl­le, var just den veckans dag ett aber. Mer var det in­te.

Ag­nes lät blic­ken vi­la på land­ska­pet ut­an­för buss­fönst­ret. Hen­nes dröm­man­de blick såg för­bi det världs­li­ga och lan­da­de i ho­ri­son­ten.

Vi ses. Sa han dess­utom var han minst sagt sti­lig; mörk, bra håll­ning, ar­tig. Jo­seph Brod­sky. Jag smi­ter iväg på lun­chen, kanske har bok­han­deln i Sol­len­tu­na cent­rum nå­got med ho­nom. Bus­sen stan­na­de vid kom­mun­hu­set och Ag­nes klev av. Hon gick den kor­ta pro­me­na­den, den som hon så många gång­er av­ver­kat, ovan­ligt lång­samt. Öpp­na­de dör­ren och klev in i fo­a­jén. Kon­tors­män­ni­skor­na skyn­da­de för­bi. Pam­pigt, tänk­te Ag­nes, att jag ald­rig no­te­rat det. Mar­mor och högt till tak. Hon lås­te upp dör­ren till om­kläd­nings­rum­met och byt­te om. Gick ut i mat­sa­len. Där var rul­jan­sen re­dan i full gång. Någ­ra bör­ja­de fem men den här mån­da­gen bör­ja­de Agen kloc­kan sex och hon var tio mi­nu­ter ti­dig. Ibland, in­te spe­ci­ellt of­ta, kun­de det hän­da att per­so­na­len star­ta­de da­gen med kaf­fe. Men in­te på mån­da­gar, för myc­ket att gö­ra. Möj­li­gen på ons­dag el­ler i slu­tet av veckan. Ag­nes rät­ta­de till ar­bets­klä­der­na, vil­ka be­stod i ett par svart­vit­ru­ti­ga byx­or, en halv­lång tunn rock med blå hård kra­ge och en li­ten hät­ta. Hät­tan var fri­vil­lig. Där­ef­ter gick hon ut i kö­ket och bör­ja­de ploc­ka fram bröd och på­lägg. Ensta­ka morgontröt­ta kom­mu­nal­po­li­ti­ker vän­ta­de ut­an­för mat­sa­lens glas­dör­rar. Om fem mi­nu­ter, tänk­te hon, öpp­nar jag dör­rar­na och om tio mi­nu­ter är det fullt här.

Fru­kosten var över och det var dags för för­mid­dags­fi­ka. Ag­nes stres­sa­de, skram­la­de och ar­be­ta­de snabbt – möj­li­gen jäk­ta­de hon för att kun­na för­säk­ra sig om att Gunn och Bir­git­ta in­te var på då­ligt hu­mör. El­ler ock­så gjor­de hon det för att få dem på bätt­re hu­mör.

”Mjöl­ken mås­te in i kyl­skåpet in­nan jag vill sät­ta mig” sa hon högt för sig själv, näs­tan som om hon vil­le att nå­gon skul­le hö­ra. Ag­nes var ner­vös, rädd. Hon kun­de in­te rå för det men ängs­lig var hon. Or­dent­lig ha­de hon all­tid va­rit, det låg i sa­kens na­tur. Uppskatt­ning för det där lil­la ex­tra som hon gjor­de var­je dag ha­de hon ald­rig fått och det fick hon in­te idag hel­ler.

De and­ra, Gunn, Bir­git­ta och Eva, satt re­dan i rum­met vid last­ka­jen. Kyl­skåps­dör­ren stod på glänt och Ag­nes ha­de två till­bring­a­re kvar att häm­ta.

”Kom­mer du Ag­nes?”

Det var Eva som ro­pa­de – vil­ket för­vå­na­de. Eva stod i dör­ren till fi­karum­met tit­ta­de ma­na­de. Det ha­de ald­rig hänt för­ut. Ald­rig nå­gon­sin. Ag­nes, som grep­pa­de var­je halm­strå ut­an när­ma­re gransk­ning, kän­de sig osä­ker men hop­pa­des. Nå­gon bryd­de sig…

”Ska ba­ra häm­ta den sista mjöl­ken så kom­mer jag” sva­ra­de hon.

Eva lät dör­ren gå igen. Ag­nes gick till bor­det där mjöl­ken stod. Bor­det var pla­ce­rat vid yt­ter­väg­gen och in­te allt för långt från dör­ren som slog fram och till­ba­ka. In­till bor­det och fem me­ter från in­gång­en till fi­karum­met stod kaf­fe­ap­pa­ra­ter­na. Hon tit­ta­de på dör­ren. Eva var bor­ta. Ska sä­kert ut och rö­ka, tänk­te hon och tog tag i den ena av till­bring­ar­na. Då såg hon, en av de rost­fria till­bring­ar­na ha­de vic­kat ikull och lan­dat på gol­vet. Mjölk på he­la gol­vet – märk­ligt, kon­sta­te­ra­de hon, kan svä­ra på att al­la till­bring­a­re stod långt in­nan­för kan­ten på bor­det för tre mi­nu­ter se­dan. Dess­utom har jag in­te hört att nå­got åkt ner i gol­vet. Ag­nes häm­ta­de golv­mop­pen och vag­nen med den rö­da hin­ken. Hon tor­ka­de upp mjöl­ken och tänk­te pre­cis gå ut till de and­ra – jag sköl­jer ur hin­ken ef­ter fi­kat, när Gunn näs­tan spar­ka­de upp dör­ren till mat­sa­len.

”Vi har fi­kat klart, idag har vi myc­ket att gö­ra. Du sköl­jer väl ur mop­pen” sa hon och gick för­bi. ”Ja” hark­la­de Ag­nes.

Hon häll­de ut vatt­net i slas­ken och pla­ce­ra­de den rö­da hin­ken på vag­nen. En ny mopp var och på plats. Hon stäng­de dör­ren till städ­skrub­ben och blev stå­en­de en stund. Obe­ha­get gjor­de sig på­mint. Fal­let blev tungt, i syn­ner­het när hon för en kort stund hop­pats. Hon gick ut i kö­ket. Där möt­te hon Bir­git­ta och Eva och för ett kort ögon­blick fick hon för sig att de vän­tat på hen­ne.

”Vart tog du vägen” sa Eva ut­an att vän­ta på nå­got svar.

”Vi tar ett bloss till” fort­sat­te hon och nic­ka­de till Bir­git­ta.

Sväng­dör­ren åk­te igen och Ag­nes hör­de hur de skrat­ta­de. Sen blev det tyst. Hon gis­sa­de att de det stängt dör­ren till last­ka­jen. Det bru­ka­de de gö­ra. Ag­nes kän­de sig tömd, sorg­sen. Hon käm­pa­de för att hål­la till­ba­ka tå­rar­na.

För­sik­tigt och tre­van­de bör­ja­de hon gå mot bric­kin­läm­ning­en.

Hon tog vag­nen, den som va­rit med från be­gyn­nel­sen, och bör­ja­de ploc­ka av bor­den. Hju­len gniss­la­de och även om To­mas smörj­de lag­ren till och från, fort­sat­te den att gniss­la.

”Kär­ring­ar, säg åt snål­jå­par­na där up­pe att kö­pa en ny vagn” fräs­te han sista gång­en han blev till­sagd att smör­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.