Ko­lo­ni­för­e­ning­en för­sva­rar sitt be­slut

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Re­por­ter

Den pub­li­ce­ra­de ar­ti­keln ger sken av att vår med­lem Lis­sie Nord­ling plöts­ligt bli­vit upp­sagd från sin ko­lo­ni­lott på för­e­ning­ens ar­ren­de­om­rå­de. Det är emel­ler­tid värt att om­ta­la att dis­kus­sio­ner­na om hen­nes med­lem­skap och age­ran­de i för­e­ning­en på­gått un­der ett fler­tal år och att hon vid fle­ra till­fäl­len upp­ma­nats att rät­ta sig ef­ter de ord­nings­reg­ler som gäl­ler i för­e­ning­en.

Det hon an­kla­gar för­e­ning­en för vad gäl­ler tra­kas­se­ri­er med mera är hen­nes åsikt, men sä­ger ing­et om hen­nes upp­fö­ran­de och ut­ta­lan­den om för­e­ning­ens sty­rel­se och med­lem­mar. För­e­ning­en fin­ner det emel­ler­tid in­te lämp­ligt att fö­ra en smuts­kast­nings­pro­cess, spe­ci­ellt in­te i of­fent­lig­he­ten. Ko­lo­ni­för­e­ning­en har där­för valt att som en sista ut­väg för att ska­pa lugn, ord­ning och god um­gäng­eston i för­e­ning­en att till­gri­pa upp­säg­nings­in­stru­men­tet, vil­ket för­e­ning­en har rätt till i en­lig­het med de gäl­lan­de av­tals­vill­ko­ren.

Se­dan vå­ren 2016 har för­e­ning­en där­för tving­ats fö­ra en lång­dra­gen och dyr rätts­pro­cess för att få Lis­sie Nord­ling upp­sagd från sin ko­lo­ni­lott. Som en följd av hen­nes ovil­ja att in­se kon­se­kven­ser­na av rätts­pro­ces­sen är det först nu som hon drab­bas av av­hys­ning och sto­ra eko­no­mis­ka er­sätt­nings­krav.

Det är hon själv som dri­vit rätts­pro­ces­sen så långt och där­med ham­nat i den­na myc­ket ut­sat­ta si­tu­a­tion. För­e­ning­en har he­la ti­den för­sökt er­bju­da hen­ne för­lik­ning än­da fram till dess att hon val­de att lå­ta dom­sto­len av­gö­ra ären­det.

I ar­ti­keln kom­men­te­rar hon in­te alls att hon fak­tiskt dömts av Sol­na tings­rätt i ja­nu­a­ri i år att ome­del­bart läm­na si­na två ko­lo­ni­lot­ter och att be­ta­la för­e­ning­ens rät­te­gångs­kost­na­der. Skul­le för­e­ning­ens med­lem­mar ha an­sett att sty­rel­sen age­rat självs­vål­digt och mot med­lem­mar­nas vil­ja, ha­de de vid åt­minsto­ne de två se­nas­te årens års­mö­ten kun­nat ut­ta­la ett miss­tro­en­de mot sty­rel­sens age­ran­de.

Det är sna­ra­re så att hen­nes age­ran­de fullt ut ger stöd för att hon även kan ute­slu­tas ur för­e­ning­en på det sätt som anges i för­e­ning­ens stad­gar. Ett så­dant be­slut an­ser för­e­ning­en bli nöd­vän­digt om hon in­te själv­mant sä­ger upp med­lem­ska­pet.

Jodå, i in­ter­vjun med Liz­zie Nord­ling fram­går tyd­ligt att kon­flik­ten mel­lan hen­ne och för­e­ning­en har på­gått un­der en läng­re tid. Där står det ock­så att hon nu har bli­vit dömd att läm­na si­na ko­lo­ni­lot­ter och ris­ke­rar att be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der­na.

Men fak­tum kvar­står: hon av­hy­ses ut­an att skäl anges.

Kerstin Gustafs­son

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

Vi i Kis­ta/Rin­ke­by/Tens­ta num­mer 28.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.