Ro­li­ga tips för reg­ni­ga lov­da­gar

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

In­ne på Hi­sto­ris­ka mu­se­ets gård på­går ”Vi­king­a­som­mar”.

– Där kan man ba­ka bröd, tit­ta på när man smi­der järn, skju­ta med pil­bå­ge, gå in i vi­king­a­skep­pet, hål­la på med drag­kamp, lyss­na på sa­go­be­rät­tel­ser och spe­la spel, sä­ger Kent An­ders­son, vd på Hi­sto­ris­ka mu­se­et. H

isto­ris­ka mu­se­et har un­ge­fär tio mil­jo­ner fö­re­mål. De fles­ta kommer från ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar och ut­gräv­ning­ar.

– Vi kan sä­ga att vi har fö­re­mål från ti­den när isen för­svann tills för tre vec­kor sen, så det är en väl­digt stor sam­ling, kon­sta­te­rar Kent An­ders­son.

Syf­tet med mu­se­et är att för­sö­ka be­ly­sa Sve­ri­ges histo­ria ge­nom fram­för allt ar­ke­o­lo­gis­ka fynd.

– Vi har in­te så myc­ket som är ba­se­rat på skrift­li­ga käl­lor. När ni går runt och tit­tar så ser man stenyx­or och guld­halskra­gar, som man har hit­tat när man har gjort ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar, fort­sät­ter Kent An­ders­son.

Vad kan man gö­ra här?

– Man kan dels tit­ta på de här sam­ling­ar­na och ut­ställ­ning­ar som vi har, men man kan ock­så gå på vis­ning­ar. Vi har fle­ra oli­ka ty­per av vis­ning­ar var­je dag.

Ut­ställ­ning­en Vi­king­a­som­mar har oli­ka te­man, i år är te­mat fornnor­disk my­to­lo­gi. För­ra året var det mö­tet med and­ra län­der och då fo­ku­se­ra­de Hi­sto­ris­ka mu­se­et på mö­tet mel­lan vi­king­ar­na och den mus­lims­ka värl­den.

– Det finns många be­rö­rings­punk­ter och det finns många ara­bis­ka be­rät­tel­ser om vi­king­ar. Ara­bis­ka di­plo­ma­ter som kom från Bag­dad och träf­fa­de på vi­king­ar i Ryss­land be­skrev dem som ”värl­dens vack­ras­te va­rel­ser”. De tyck­te de var ”långa som pal­mer” men smut­si­ga, be­rät­tar Kent An­ders­son.

– De tvät­ta­de sig i ett hand­fat och en hel skepps­be­sätt­ning tvät­ta­des i sam­ma vat­ten, vil­ket in­te an­sågs så fint. Men de var väl­digt få­fänga de där vi­king­ar­na, de kam­ma­de sig och bors­ta­de sitt skägg of­ta.

Hur länge har stäl­let fun­nits? – Mu­se­et har fun­nits här se­dan 1943.

Hur många be­sö­ka­re har ni?

– Vi har ju gra­tis in­trä­de nu. För­ut ha­de vi un­ge­fär 110000 per år, men nu har vi mer än 200000. Det har dub­ble­rats se­dan vi fick fri en­tré.

Hur många ar­be­tar här?

– Vi är un­ge­fär 8o per­so­ner som job­bar här i mu­se­et.

Vad är det bäs­ta med ditt jobb?

– Det är två sa­ker. Att få träf­fa män­ni­skor och ha till­gång till al­la fö­re­mål, det är en fan­tas­tisk möj­lig­het för var och ett av dem be­rät­tar jät­te­spän­nan­de histo­ri­er.

Och det säms­ta? – Ad­mi­nist­ra­tion. Al­la pap­per som man mås­te fyl­la i. Som­mar­job­bar­na

FOTO: SOM­MAR­JOB­BAR­NA

SVÄRD. Det finns tio mil­jo­ner fö­re­mål på Hi­sto­ris­ka mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.