AIF sat­sar på stark de­fen­siv 2018

Akro­po­lis gjor­de flest mål av lan­dets di­vi­sion 1-lag 2017 – nu byg­ger trä­na­ren Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los la­get bak­i­från för att ut­veck­la en än­nu vas­sa­re of­fen­siv.

Vi i Tensta - - SPORT - Jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Vik­tor Strand läm­na­de i som­ras Akro­po­lis för stu­di­er i Flo­ri­da. Den 27-åri­ge hö­ger­bac­ken är till­ba­ka för sin åt­ton­de sä­song. Strand är in­te en­da yt­ter­bac­ken klub­ben vär­vat se­nas­te vec­kan.

– Vi be­hö­ver bätt­re ba­lans i vå­rat för­svars­spel. Även om vår stil är of­fen­siv fot­boll, där vi ska­par myc­ket chan­ser och gör många mål, är de­fen­siv sta­bi­li­tet grun­den, sä­ger trä­na­ren Kon­stan­ti­nos Pa­na­go­pou­los.

Vik­tor Strand får kon­kur­re­ra med for­ne klubb­kom­pi­sen So­ti­ri­os Ni­ko­pou­los, 24, som åter­vän­der ef­ter spel i Vals­ta Sy­ri­ans­ka och se­nast i se­ri­e­kon­kur­ren­ten Sol­len­tu­na FK.

Li­ka till­spet­sad blir kon­kur­ren­sen på and­ra si­dan. Väns­ter­bac­ken Victor Söderström har för­längt med klub­ben, som dess­utom häm­tat Ta­sos Pa­pachristos från Pa­ne­gi­a­li­os i gre­kis­ka andra­li­gan. 24-åring­en spe­la­de dess­förin­nan 82 mat­cher för tre klub­bar i högs­ta li­gan.

– Som jag sä­ger be­hö­ver vi bra de­fen­siv för att bi­be­hål­la och ut­veck­la ener­gin fram­åt.

Akro­po­lis 68 mål i fjol var sju fler än när­mas­te lag – se­rie­seg­ran­de Brage gjor­de 61. I söd­ra et­tan gjor­de Mjäll­by 60 mål.

Akro­po­listrä­na­ren får dock till­stå att trup­pen för­lo­rat of­fen­siv kva­li­té när Kostas Stav­rot­ha­na­so­pou­los (Frej) och Mal­din Yme­raj (proffs i Al­ba­ni­en) för­svun­nit. Ny­li­gen blev det även klart att Ala­gie Sos­seh går till se­ri­e­kon­kur­ren­ten Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka, ett lag Akro­po­lis mö­ter nu på sön­dag. I trä­nings­match på Grimstas konst­gräs.

Nämn­da Sos­seh och Stav­rot­ha­na­so­pou­los gjor­de 15 re­spek­ti­ve 13 mål se­nas­te sä­song­en. Yme­raj var en of­fen­siv in­jek­tion när han var ska­de­fri. En god er­sät­ta­re kan va­ra Ste­fan Osto­jic, 23, som kom­mer från just Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka. Osto­jic har spe­lat fut­sal­lands­kam­per och se­nas­te fem åren gjort 60 mål för Enske­de och Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka.

I tis­dags gjor­de Akro­po­lis även klart med Ekin Bu­lut, 21, of­fen­siv mitt­fäl­ta­re från Va­salund.

– Jag ogil­lar att jäm­fö­ra trup­per och sä­song­er, men mitt och klub­bens mål är att vi ska ha bätt­re ba­lans mel­lan lag­de­lar­na. Va­ra bätt­re fo­ku­se­ra­de och tryg­ga i vad vi vill gö­ra.

– Jag kän­ner till spe­lar­nas för­ut­sätt­ning­ar, de vet vad jag vill och för­hopp­nings­vis ska det­ta sam­man­ta­get för­enk­la vårt ar­be­te och mo­ti­va­tion.

Med mun­ter­het kon­sta­te­rar Pa­na­go­pou­los sam­ti­digt att Ey­a­su ”Lil­len” Ale­may­e­hu fort­sät­ter ef­ter en sä­song som kan­ta­des av ska­dor. Att stor­sat­san­de Väs­terås SK blir en svår nöt att knäc­ka ser han som högst san­no­likt och en brask­lapp är att kon­kur­ren­ter­na lär va­ra mer på­läs­ta på Akro­po­lis spel­stil.

Å and­ra si­dan ska grun­der­na och de­tal­jer­na för­fi­nas.

– Pre­cis. Må­let är att vi ska bli bätt­re, sä­ger Kon­stan­ti­o­nos Pa­na­go­pou­los.

Jon­ny An­ders­son

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

TILL­BA­KA. En back som åter­vän­der är Vik­tor Strand (till väns­ter om Akro­po­listrä­na­ren).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.