6 FEB­RU­A­RI

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Tens­ta konst­hall Öpp­ning – ”Snart nog: konst och hand­ling” och ”Konst­skat­ten: Guld­korn.” 6 feb­ru­a­ri kl 17.00–20.00. ”Snart nog: konst och hand­ling” hand­lar om fram­ti­den. Den är in­spi­re­rad av vår tids mest aku­ta frå­gor, och en över­ty­gel­se om att konst­när­li­ga prak­ti­ker kan kom­mu­ni­ce­ra kom­plexa pro­blem och sam­ord­na hand­ling.

I Tens­ta finns en okänd konst­skatt: verk av Carl Larsson, Ber­ta Hans­son, Sven X:et Erix­son, Ran­di Fi­ser med fle­ra häng­er dag­lig­dags i stads­de­lens kom­mu­na­la sko­lor. Ett tret­ti­o­tal av des­sa verk lå­nas in från kom­mu­nen un­der ett helt år och vi­sas i konst­hal­lens så kal­la­de klasssrum. Hus­by öpp­na mö­tes­plats, Oslo­ga­tan 16, tis­dag den 6/2 kl 11.00– 12.00. Rin­ke­by öpp­na mö­tes­plats, Väs­ter­by bac­ke 13, tis­dag den 6/2 kl 13.00– 14.00. Akal­la öpp­na mö­tes­plats, Si­be­li­us­gång­en 20 A, fre­dag den 9/2 kl 11.00– 12.00. Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13, mån­dag den 12/2 kl 13.00–14.00. Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, torsdag den 15/2 kl 11.00–12.00. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Dik­ta­torn (från 3 år) TEATERi – en barn­mu­si­kal. Vem vill va­ra dik­ta­tor? Vem kan va­ra dik­ta­tor? Det är lätt när ens mam­ma brer ens mac­kor, bors­tar ens tän­der och kör en hit och dit, men till slut blir även en dik­ta­tor gans­ka en­sam. En varm och hu­mo­ris­tisk histo­ria i barn­mu­sikal­form, ba­se­rad på Ulf Starks bok.Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. katt (”Mil­jo­ner kat­tor”) och med hjälp av apor säl­ja hat­tar (”Mas­sor av mös­sor”). Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt. Ma­de in För­or­ten Konstut­ställ­ning med Ki­ko Pi­no på Hus­by konst­hall. Öp­pet­ti­der tis­dag–sön­dag kl 12–16. Ut­ställ­ning­en på­går från 13 ja­nu­a­ri till 4 feb­ru­a­ri. Läx­hjälp Läx­hjälp med Mat­te­cent­rum och Kis­ta Ga­laxy på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 20.00. Mat­te­cent­rum är på plats kloc­kan 17.00– 19.00. Kis­ta Ga­laxy är på plats kloc­kan 18.00–20.00.

Öp­pen verk­stad Öpp­na verk­stä­der på Hus­by

En dra­ma­lek-fö­re­ställ­ning som ut­går från ”Sa­gan om den lil­la, lil­la gum­man” (Beskow), tar med bar­nen på jakt ef­ter en ny katt (”Mil­jo­ner kat­tor”) och med hjälp av apor säl­ja hat­tar (”Mas­sor av mös­sor”). Kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7.

gård var­je ons­dag kloc­kan 10–13. Pro­va på ke­ra­mik och må­le­ri. Kost­nads­fritt del­ta­gan­de, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­al. Arr: Hus­by konst & Hant­verks­för­e­ning.

Vill du ha hjälp med svens­kan? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je torsdag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsga­tan 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82. Kom och pyss­la! Var­je mån­dag kl 15 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn 6–12 år väl­kom­na att pyss­la. Vi gör allt från att ri­ta djur till att vi­ka ori­ga­mi till att spe­la spel! Ing­en för­an­mä­lan be­hövs.

Svens­ka med baby Träf­fa and­ra för­äld­rar med barn mel­lan 0–2 år. Var­je tis­dag träf­fas vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att pra­ta, vi, sjung­er och rim­mar och tip­sar om böc­ker. I sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den.

11 FEB­RU­A­RI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.