M vill slå sam­man sta­dens stads­de­lar

Mo­de­ra­ter­na har fö­re­sla­git en sam­man­slag­ning av stads­de­lar­na för att bland an­nat mins­ka by­rå­kra­tin. Men lo­ka­la S-po­li­ti­ker an­ser att en sam­man­slag­ning kan på­ver­ka de­mo­kra­ti ne­ga­tivt.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Jär­va­bor­na kan få långt till si­na folk­val­da po­li­ti­ker i fram­ti­den. Om mo­de­ra­ter­na får be­stäm­ma kom­mer an­ta­let stads­dels­nämn­der mins­ka från 14 till fem. Och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i stads­hu­set ger inga be­sked alls om hur de vill ha det ef­ter va­let.

Idag finns 14 stads­de­lar i Stock­holms stad och där­med li­ka många stads­dels­för­valt­ning­ar och nämn­der. Mo­de­ra­ter­na har fö­re­sla­git att de nu­va­ran­de stads­de­lar­na ska slås ihop till fem un­ge­fär li­ka sto­ra stads­de­lar. De me­nar att stör­re upp­tag­nings­om­rå­den ska mins­ka by­rå­kra­tin och ge stör­re lik­vär­dig­het.

– Som det ser ut idag så kan det skil­ja myc­ket i so­ci­a­la in­sat­ser mel­lan stads­de­lar på grund av skill­nad i eko­no­mis­ka musk­ler, sä­ger Anna Kö­nig Jerl­myr (M) op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holm. Ge­nom att mins­ka den över­gri­pan­de by­rå­kra­tin kan vi få loss mer re­sur­ser.

Men vad hän­der med den lo­ka­la de­mo­kra­tin? Om Jär­va­bor­na mås­te åka till Brom­ma el­ler Väl­ling­by för att träf­fa si­na lo­ka­la po­li­ti­ker.

– Ja, det är vik­tigt att kän­na att man kan på­ver­ka. Vi be­hö­ver för­stär­ka när­va­ron lo­kalt och bju­da in till med­bor­gar­di­a­lo­ger.

Hur ska det gå till om nämn­der­na slås ihop?

– Det går att ut­for­ma, sä­ger Anna Kö­nig Jerl­myr. Man kan al­ter­ne­ra mö­teslo­ka­ler­na till ex­em­pel. Vi vill dess­utom flyt­ta cen­tra­la för­valt­ning­ar till yt­tersta­den.

Vad so­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad vill, vet de in­te själ­va.

– Stads­dels­nämn­dens vik­ti­gas­te upp­drag är att va­ra ett de­mo­kra­tiskt nav, och i vis­sa stads­de­lar fyl­ler de en vik­ti­ga­re funk­tion än i and­ra, sä­ger bi­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Gustafs­son (S). När­he­ten till po­li­ti­ken, tyc­ker jag är oer­hört vik­tig.

Tän­ker ni be­hål­la stads­dels­nämn­der­na i sin nu­va­ran­de form?

– Jag är in­te sä­ker på om det ska va­ra åt­ta stads­de­lar, el­ler tio el­ler om det är rätt or­ga­ni­sa­tion över hu­vud ta­get. Jag vet in­te. Vi be­hö­ver fun­de­ra över hur vi bäst vi ska or­ga­ni­se­ra vå­ra lo­ka­la verk­sam­he­ter. Det är helt orim­ligt att ve­ta hur vi ska ha det nu, fö­re va­let.

Men vet ni så myc­ket mer ef­ter den 9 sep­tem­ber? Om ni vin­ner va­let i Stock­holm.

– Nej, men jag vet att vi kom­mer att ha lo­ka­la po­li­ti­ker, som bor och ver­kar lo­kalt i vå­ra stads­de­lar. Men in­te sä­kert i den or­ga­ni­sa­to­ris­ka form som vi har idag. Med tan­ke på hur sta­den växer så kanske in­te den nu­va­ran­de for­men är den rät­ta. Vi be­hö­ver ana­ly­se­ra si­tu­a­tio­nen.

En rund­ring­ning vi­sar att so­ci­al­de­mo­kra­ter­na lo­kalt vill be­hål­la det nu­va­ran­de sy­ste­met, me­dan mo­de­ra­ter­na vill mins­ka an­ta­let nämn­der.

Anna Jo­na­zon, (S) grupple­da­re Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd:

– Det vo­re för­ödan­de att mins­ka stads­dels­nämn­der­na och att man in­te tar va­ra på lo­kal­po­li­ti­ker med för­ank­ring i om­rå­det, som be­sit­ter en unik lo­kal kän­ne­dom. Att ut­ö­ka av­stån­det mel­lan po­li­ti­ker och de bo­en­de i stads­de­len kan byg­ga på den ne­ga­ti­va vi- och dom-käns­lan.

– Jag ser inga för­de­lar. En så­dan för­änd­ring kan mins­ka det lo­ka­la de­mo­kra­ti­en­ga­ge­mang­et.

Ole-Jör­gen Pers­son, (M) vice ord­fö­ran­de i Spång­aTens­ta:

– Jag tror in­te an­ta­let stads­dels­nämn­der i sig är av­gö­ran­de för den lo­ka­la de­mo­kra­tin. Sna­ra­re är jag över­ty­gad om att den lo­ka­la för­må­gan att le­ve­re­ra väl­färds­tjäns­ter med kva­li­té och val­fri­het för med­bor­gar­na är vik­ti­ga­re för de fles­ta än an­ta­let nämn­der el­ler an­ta­let po­li­ti­ker.

Ben­ja­min Dousa, (M) vice ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta:

– Man får in­te lå­sa sig vid att po­li­tik ba­ra dis­ku­te­ras på sam­man­trä­den, där väl­digt, väl­digt få van­li­ga med­bor­ga­re dy­ker upp. I mitt upp­drag som po­li­ti­ker träf­far jag män­ni­skor he­la ti­den, på kam­pan­jer, i sko­lor, på ar­bets­plat­ser och vid för­e­nings­sam­man­koms­ter, det kom­mer ju in­te att för­änd­ras.

– Det finns tyd­li­ga för­de­lar med fär­re stads­de­lar. Den främs­ta hand­lar om att sty­ra re­sur­ser­na bort från by­rå­kra­ti och till för­sko­lan, so­ci­al­tjäns­ten och äldre­omsor­gen.

Ge­nom att mins­ka den över­gri­pan­de by­rå­kra­tin kan vi få loss mer re­sur­ser.

El­vir Ka­za­nic (S) ord­fö­ran­de i Rin­ke­by-Kis­ta:

– Jag tyc­ker att sy­ste­met är bra som det är. Ser­vicen ska va­ra nä­ra dem som be­rörs och vi som är för­tro­en­de­val­da ska va­ra nä­ra vå­ra väl­ja­re. Om de slår ihop till stör­re stads­de­lar så för­lo­rar nämn­den sitt syf­te. Det är in­te en per­fekt or­ga­ni­sa­tion, men den fun­ge­rar. De har ka­pat till­räck­ligt re­dan, från bör­jan var det fler stads­dels­nämn­der som ha­de stör­re be­fo­gen­he­ter.

FOTO: GOOG­LE MAPS, GRAFIK: SANNA TUURALA

Stock­holms stads­dels­om­rå­den se­dan 1 ja­nu­a­ri 2007.

val 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.