Olym­pis­ka da­gar även på Spånga IP

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Sam­ti­digt som vin­ter-OS in­led­des i Py­e­ong­chang på­gick de olym­pis­ka da­gar­na, ”Olym­pic Day”, på Spånga IP. I strå­lan­de sol­sken fick ele­ver från Jär­va prö­va vin­te­rid­rot­ter ut­om­hus och and­ra gre­nar in­om­hus.

En av dem som åk­te runt på isen var Jos­hi Hel­ges­son, som har två SM-guld i kon­ståk­ning. Hon vi­sa­de ele­ver­na hur man gör.

– Det är ro­ligt att bar­nen är så mo­di­ga, sa­de hon. Många av dem har ald­rig stått på ett par skrid­skor, men de för­sö­ker i al­la fall.

Jos­hi Hel­ges­son slu­ta­de på elit­ni­vå så sent som i no­vem­ber för­ra året, tre må­na­der fö­re OS. Det är Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­té som i sam­ar­be­te med Idrotts­för­valt­ning­en

står ba­kom ar­range­mang­et ”Olym­pic Day”. Ut­ö­ver Jos­hi Hel­ges­son var Jo­han Röj­ler, skrid­sko, och fre­e­sty­leå­ka­ren Lars Lewén, med på Spånga IP. In­om­hus i sport­hal­len fanns Lasse Ka­ro­nen, som va­rit med i två OS i rodd, och ler­du­ve­skyt­ten Nat­halie Larsson (Pe­king 2008) och vi­sa­de si­na spor­ter.

Olym­pic Day i Spånga på­gick un­der för­ra tors­da­gen och fre­da­gen, da­gar­na de­la­des upp i för­mid­dag­s­och ef­ter­mid­dags­pass. Och den olym­pis­ka el­den tän­des, pre­cis som på rik­tigt, på fre­dags­mor­go­nen.

– Det var så vac­kert, jag fick tå­rar i ögo­nen, sa­de Pav­li­na Spa­nos, lä­ra­re från En­backs­sko­lan i Tens­ta, som var där med si­na ele­ver.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SITSKATE. Vid si­dan om kon­ståk­ning fick ele­ver­na från En­backs­sko­lan pro­va på att åka skrid­sko­käl­ke, nå­got som al­la kan åka, även de som har svårt att an­vän­da si­na ben.

MO­DI­GA. Jos­hi Hel­ges­son, fler­fal­dig svensk mäs­ta­re i kon­ståk­ning, tyck­te ele­ver­na var mo­di­ga.

OLYM­PIS­KA DA­GAR. Pav­li­na Spa­nos från En­backs­sko­lan i Tens­ta var på Spånga IP med si­na ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.