Ett mö­te med ido­ler

I vec­kan fick Shan­ta IF tje­jer U15 mö­ta svens­ka bas­ket­lands­la­get på Ho­vet in­för lands­kam­pen mot Kro­a­ti­en.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son 070-78 72 077 kerstin.gustafs­son@ di­rekt­press.se

In­för svens­ka lands­la­gets match mot Kro­a­ti­en del­tog Shan­ta IF i en täv­ling på nä­tet.

– Vi sva­ra­de rätt på en frå­ga och vann, sä­ger Ay­an Mo­ha­med. Nu ska vi få tit­ta när de trä­nar och se­dan träf­fa spe­lar­na.

Tje­jer­na, som är mel­lan 13 och 16 år, trä­nar bas­ket tre gång­er i vec­kan. De är bra, lig­ger tvåa i sin se­rie och kom­mer att gå vi­da­re till slut­spel. De är al­la för­vän­tans­ful­la in­för kväl­lens mö­te.

– Det ska bli så kul, sä­ger Sabrin Has­san.

När vi släpps in på Ho­vet får tje­jer­na smy­ga in och sät­ta sig på förs­ta stols­ra­den. Trä­ning­en hål­ler på en li­ten stund till, det är myc­ket tak­tik in­för den kom­man­de mat­chen. När trä­ning­en av­slu­tas går al­la spe­lar­na av pla­nen och fram till tje­jer­na från Rin­ke­by. – Vill ni ha au­to­gra­fer? Såklart de vill. Tje­jer­na får au­to­gra­fer skriv­na på si­na lag­trö­jor och på de bas­ket­bol­lar de har ta­git med sig. Aman­da Za­hui skri­ver sin sig­na­tur hur många gång­er som helst och he­la lands­la­get stäl­ler upp på en ge­men­sam bild. Men lands­lags­spe­lar­na mär­ker att tje­jer­na är sär­skilt in­tres­se­ra­de av en av dem.

– De vill ba­ra pra­ta med Far­hiya, sä­ger nå­gon.

Det är in­te rik­tigt sant, men hon är de­ras störs­ta idol. Far­hiya Abdi har för­äld­rar från So­ma­lia, pre­cis som al­la tje­jer­na från Rin­ke­by. Med hen­ne får de en egen prat­stund. De har för­be­rett frå­gor i för­väg.

– Jag bör­ja­de spe­la gans­ka sent, när jag var 13, sä­ger Far­hiya Abdi. Jag fast­na­de när jag märk­te att jag var bra.

Far­hiy­as förs­ta klubb var Red Stars Enske­de och tje­jer­na und­rar hur var det att spe­la som so­ma­lisk tjej?

–Ja, i bör­jan tyck­te in­te mi­na för­äld­rar att bas­ket var nå­got jag skul­le sat­sa på. Men se­dan när det bör­ja­de gå bra, då tyck­te de att det var okej.

Far­hiya Abdi är mitt in­ne i en fan­tas­tisk kar­riär. Hon har va­rit proffs i fle­ra län­der i Eu­ro­pa och i dag spe­lar hon i Wis­la Kra­kow i Polen. När hon var 19 blev hon draf­tad till Los Ang­e­les Sparks i WNBA, da­mer­nas mot­sva­rig­het till NBA i USA. Ba­ra

två svens­kor ha­de spe­lat där ti­di­ga­re. Men fort­fa­ran­de kan hon bli ner­vös. Sär­skilt hem­ma i Sve­ri­ge.

– Ja, jag vill vi­sa vad jag kan.

Sam­ta­let fort­sät­ter en li­ten stund. Ti­den är be­grän­sad. Far­hiya Abdi kra­mar om al­la tje­jer­na och öns­kar dem lycka till.

Lands­kam­pen mel­lan Sve­ri­ge och Kro­a­ti­en slu­ta­de med 63-55.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

TRÄFF. Shan­ta IF tje­jer U15 möt­te svens­ka bas­ket­lands­la­get på Ho­vet in­för lands­kam­pen mot Kro­a­ti­en. Här med Far­hiya Abdi.

MÖ­TE. Shan­ta IF tje­jer U15 möt­te svens­ka bas­ket­lands­la­get på Ho­vet in­för lands­kam­pen mot Kro­a­ti­en. Här med Aman­da Za­hui.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.