Rin­ke­by Vård­cen­tral får pris

Vi i Tensta - - NYHETER -

Stock­holms läns lands­ting de­lar var­je år ut Gyl­le­ne Äpplet till den, el­ler dem, som ta­git ini­ti­a­tiv som lett till ut­veck­ling av verk­sam­he­ten. Ut­mär­kel­sen ska in­spi­re­ra till för­bätt­ring­ar i and­ra verk­sam­he­ter och i år får Rin­ke­by Vård­cen­tral förs­ta pris.

Rin­ke­by Vård­cen­tral har ge­nom upp­sö­kan­de verk­sam­het och drop-in ti­der he­la da­gen ökat till­gäng­lig­he­ten. SKL:s år­li­ga pa­ti­en­ten­kät vi­sar att pa­ti­en­ter­nas upp­le­vel­se av bra till­gäng­lig­het på vård­cen­tra­len öka­de från 61 pro­cent 2015 till 77 pro­cent året där­på.

Rin­ke­by Vård­cen­tral har mot­tag­ning­ar för di­a­be­tes, ast­ma och KOL, livs­stil och hem­sjuk­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.