Od­la in­om­hus i vän­tan på vår

Ba­ra för att vin­te­ry­ran rå­der ut­om­hus be­ty­der in­te det att du be­hö­ver vän­ta på vå­ren för att få bör­ja od­la grönt. Gör det in­om­hus och ha­ka sam­ti­digt på en av de sto­ra livsstilst­ren­der­na just nu.

Vi i Tensta - - BOSTAD -

När du väl­jer vad för grönt du vill od­la hem­ma, ta de som in­te är så krä­van­de. Tänk även på att så sånt du kom­mer an­vän­da när du la­gar mat.

Kryd­dor som ba­si­li­ka och ko­ri­an­der är lät­ta att så, och blad­grönt som in­te hel­ler är kin­ki­ga är plock­sal­lat och ruco­la. va­ra kne­pigt att od­la in­om­hus. Sol­tim­mar­na räc­ker in­te till för att få små plan­tor att växa sig sto­ra och star­ka.

Då be­hövs nåt som hjäl­per små och sva­ga grö­dor på tra­ven. Extra växt­be­lys­ning är sva­ret! Det är helt en­kelt en sär­skild typ av lam­pa som ger din od­ling det ljus den be­hö­ver för att fro­das.

Det finns många oli­ka ty­per så se över att du skaf­far just den sor­ten som din od­ling vill ha.

Med extra be­lys­ning kan du stäl­la din od­ling var som helt, ut­an att va­ra be­grän­sad till föns­ter­brä­dan.

Om du od­lar i kru­ka el­ler tråg mås­te du va­ra no­ga med att såd­den är fuk­tig. Det gäl­ler bå­de in­nan och ef­ter frö­na du sått bör­jat gro. Om plan­tan in­te får nog med vat­ten ef­ter att den kom­mit upp kom­mer den bli besk.

Såd­den ska va­ra fuk­tig men in­te blöt, så känn ef­ter Text: Hil­ma Blom då och då tills du kom­mit fram till hur of­ta din grö­da be­hö­ver vatt­nas. Det här be­hö­ver du in­te tän­ka på om du skaf­fat ett mini­driv­hus med be­vatt­nings­funk­tion.

De skö­ter sig själ­va när det gäl­ler att hål­la en jämn ni­vå på fuk­tig­he­ten i jor­den.

Lam­por för ljus och driv­hus för bra be­vatt­ning är in­te det en­da du kan in­för­skaf­fa. En vär­me­mat­ta kan gö­ra un­der­verk för små plan­tor. Kryd­dor, sär­skilt ba­si­li­ka, är rik­ti­ga vär­meäls­ka­re och upp­skat­tar verk­li­gen vär­men från en så­dan mat­ta, me­dan sal­lats­frön in­te upp­skat­tar den.

Vid an­vänd­ning ökar tem­pe­ra­tu­ren i kru­kan el­ler driv­hu­set till cir­ka 29 gra­der. Har du golv­vär­me så ut­nytt­ja den.

Om du sår med jäm­na mel­lan­rum kom­mer du ald­rig få slut på nya grö­dor att ploc­ka. Sal­lat bör du så varan­nan vec­ka. Ko­ri­an­der och and­ra kryd­dor kan sås i lång­sam­ma­re takt, så runt tre vec­kor mel­lan såd­der­na. Grod­dar kan du så en gång i vec­kan, så kom­mer de ald­rig si­na.

Låt ald­rig krydd­plan­tor gå i blom. Sma­ken kom­mer bli då­lig och väx­ten klen. Se istäl­let till att skör­da di­na plan­tor var­ef­ter de väx­er upp. Ba­si­li­kan till ex­em­pel, ny­per du av topp­skot­tet på när det är dags att skör­da. Hil­ma Blom

VAD VILL DU OD­LA? Plock­sal­lat och ruco­la är lätt­sköt­ta. Jor­den du sår i ska hål­las fuk­tig, så se till att den in­te tor­kar ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.