”Le­jo­net är mitt Jär­va”

Där vi bor, Jär­va, är ett av de om­rå­den som är bland de mest om­skriv­na. Se­nast vi­sa­de det sig att det sprids fej­ka­de ny­he­ter på oli­ka so­ci­a­la me­di­er för att svart­må­la om­rå­det. Sam­ti­digt är det hyf­sat ut­brett och ac­cep­te­rat att sä­ga att po­li­ti­ken in­te spel

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

Po­li­ti­ker som svart­må­lar om­rå­det så att kan man tro att det är ba­ra vil­ding­ar, oci­vi­li­se­ra­de män­ni­skor, brotts­ling­ar och isla­mis­ter som bor i Jär­va. Vi som bor i om­rå­det ham­nar i skott­lin­jen mel­lan oli­ka värl­dar, åsik­ter och per­spek­tiv. Om man in­te hör till A-åsik­ten då kal­las man någon­ting och re­spek­ti­ve B-åsik­ten då kal­las man nå­got an­nat. Det finns ing­et mel­lan­lä­ge.

”Om du ska in­te hjäl­pa så får du in­te hel­ler stjäl­pa”, sä­ger ord­språ­ket vil­ket jag hål­ler med om full­stän­digt. Vi har fle­ra al­ter­na­tiv och det har vi all­tid, fast vi är in­te all­tid med­vet­na om dem. Vi får va­ra ar­ga, bitt­ra, be­svik­na över det som hän­der i Jär­va, vil­ket är vårt hem, och re­sul­tat av det är att an­ting­en väl­jer vi att stö­ka, för­stö­ra och ha­ta el­ler sam­la kraf­ter­na och figh­ta.

Förs­ta al­ter­na­ti­vet är ju lätt att ta till. Man av­sä­ger sig an­sva­ret och skyl­ler allt elän­de på and­ra. Man gnäl­ler och skyl­ler och tar på sig of­fer­kof­tan. Hopp­lös­he­ten tar grep­pet på en och man tap­par fram­tids­tron, vil­ket kan le­da till de­struk­ti­va be­te­en­den el­ler pas­si­vi­tet. Då har man gett upp och läm­nat kon­trol­len till and­ra för sitt liv och ort/hem. Det gör ing­en nytt­ja.

Det and­ra al­ter­na­ti­vet är att sam­la kraf­ter­na och figh­ta, bli för­ban­nad över nå­got. Men säg in­te att allt är hopp­löst ut­an ta fram din kraft för för­änd­ring.

Jär­va är så­rat. Jär­va har misskötts myc­ket länge för det har tap­pat sin kraft, det har ta­git emot många skjut­ning­ar så så­ren är många och dju­pa. Det be­hövs om­sorg, vård­nad, hopp, fram­tids­tro och po­si­ti­vi­tet för att Jär­va ska åter­häm­ta sig. Kraf­ten finns där, lju­set finns där, för­änd­ring­ens vil­ja finns där. Vi be­hö­ver va­ra mo­di­ga som le­jon. Ja, pre­cis allt finns där I le­jo­net, le­jo­net är mitt Jär­va. Jär­va be­hö­ver lugn och ro I läk­nings­pro­ces­sen och me­di­ci­ne­ring­en ska ske un­der inr­ex­per­ti­sens rå­dan­de.

Med kal­la­re språk me­nar jag att me­dan re­ge­ring­en gör sats­ning­ar­na i Jär­va så har vi många kraf­ter som mot­ar­be­tar. Kraf­ter som in­ji­ce­rar Jär­va med ne­ga­ti­vi­tet, miss­tro, hat och hot vil­ket ju är det är sista som vi be­hö­ver i vår läk­nings­pro­cess.

Det finns så myc­ket vac­kert. Jag kän­ner kvin­nor som la­gar mat ihop och stu­de­rar kvin­no­kon­ven­tio­nen med si­na med­syst­rar. Jag har sam­ar­be­tat med kvin­nor som He­len Lar­son och Nur­can Gul­te­kin som vi­sar hur ett po­si­tivt sys­ter­ligt nät­verk kan fun­ge­ra när de väg­le­der och hjäl­per unga tje­jer för or­ga­ni­se­ring, bild­ning och ak­ti­ve­ring si­na syst­rar no­ga. Hur de lyc­kas till­sam­mans i tyst­nad ut­an att gö­ra sto­ra vä­sen av sig. De vet att om­rå­det be­hö­ver lugn och ro i läk­nings­pro­ces­sen.

De ba­ra gör och de vet att de lä­ker le­jo­net sak­ta men sä­kert. Jag kän­ner Jär­vas kvin­nor som fyll­de stads­hu­set en lör­dag där de in­spi­re­ra­de och vi­sa­de kun­skap, kraft och vil­ja.

Det spe­lar roll, det spe­lar så­dan otro­lig roll om du en­ga­ge­rar dig el­ler in­te och hur du gör. Es­me Gü­ler

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

JÄR­VA. ”Kraf­ten finns där, lju­set finns där, för­änd­ring­ens vil­ja finns där. Vi be­hö­ver va­ra mo­di­ga som le­jon”, skri­ver Es­me Gü­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.