Spe­la­re med hjär­ta ska lyf­ta Akro­pol

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­[email protected] di­rekt­press.se

Vin­terns ta­ma in­sats ska in­te upp­re­pas. I ju­ni ge­nom­för­de Akro­pol BBK tre öpp­na trä­ning­ar, fler ska föl­ja och en spän­nan­de trä­na­re är till­ba­ka i Jär­va­klub­ben.

Akro­pol sök­te på egen be­gä­ran en plats i bas­ke­tet­tan in­för den gång­na sä­song­en, 2017/18.

Ut­fal­let blev in­te alls som sport­che­fen och trä­na­ren Jon­ny Is­hak hop­pats och pla­ne­rat. La­get gick kräft­gång från förs­ta bör­jan och de sista må­na­der­na fanns det in­te till­räck­ligt med spe­la­re för fem mot fem-spel på trä­ning­ar­na.

Ba­ra AIK:s re­serv­lag tog fär­re po­äng än Jär­va­la­get. Den flop­pen ska in­te upp­re­pas 2018/19.

I tors­dags ge­nom­för­de Akro­pol den tred­je öpp­na trä­ning­en på kort tid.

– Tan­ken var att vi skul­le ha ”try out”-trä­ning­ar från och med i maj, Istäl­let blev det tre i ju­ni. Kanske hin­ner vi med en till, vi ska även ha ett par i au­gusti, sä­ger Jon­ny Is­hak.

Han vill ha spe­la­re som bryr sig. Hål­ler klass. Någ­ra har klub­ben spe­ci­fikt bju­dit in, i öv­rigt har det va­rit spe­la­re som ve­lat vi­sa upp sig.

– Vi har re­spekt som ett topp­lag i bas­ke­tet­tan. Och tra­di­tion av att va­ra det.

Det­ta vill han åter­vin­na.

”Det känns bra. Och li­te kons­tigt.”

Har du sett nå­got guld­korn?

– Fle­ra har va­rit klart in­tres­san­ta. Stic­ker ut, sä­ger han ut­an att näm­na namn.

– Ing­en är klar.

Ett steg på vägen är klub­ben re­dan. Jon­ny Is­hak får säll­skap av Pau­lo Na­sci­men­to som med fram­gång coachat Akro­pol ti­di­ga­re. BK Jär­va­fost­ra­de Na­sci­men­to åter­vän­der till klub­ben och kom­mer när­mast från Nac­ka, ta­bell­fy­ra i nor­ra bas­ke­tet­tan den gång­na sä­song­en.

– Det känns bra. Och li­te kons­tigt. Mest bra. Vi höll på att vin­na he­la bas­ke­tet­tan när jag var här se­nast. Jag tror att vi ha­de 13 ra­ka seg­rar in­nan vi föll i kvarts­fi­nal mot Borås. Nu hand­lar det om att bör­ja om – från scratch.

– Jag vill vin­na, det är Akro­pols sig­num, fort­sät­ter Pau­lo Na­sci­men­to. För att gö­ra det be­hö­ver vi hit­ta rätt ka­rak­tä­rer av spe­la­re. Nytt blod med spe­la­re som tar si­na tyd­li­ga rol­ler.

Han är nöjd med in­led­ning­en av re­kry­te­ring­en och hop­pas att det ska fort­sät­ta i rätt rikt­ning.

– Jag och Jon­ny har pra­tat en hel del och vet vad vi vill. Vi ska ha ett slag­kraf­tigt lag som är re­do att job­ba hårt i ett ag­gres­sivt för­svars­spel, tilläg­ger Pau­lo Na­sci­men­to.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

REVANSCH. Jon­ny Is­hak var miss­nöjd med sä­song­en, 2018/19 ska Akro­pol upp­åt i bas­ke­tet­tan.

FOTO: LU­LEÅ STEELERS

TILL­BA­KA. Pau­lo Na­sci­men­to är till­ba­ka som coach för Akro­pol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.