Tält­min­nen från Järva­vec­kan

Nu var jag på po­li­ti­ker­vec­ka igen – som för­ra året. Då var jag där som en­skild ny­fi­ken be­sö­ka­re. I år drogs jag med av ener­gis­ka Kerstin som till­sam­mans med Glo­bal Vil­lage och Kis­ta folk­hög­sko­la såg till att för­e­nings­li­vet vi­sa­de upp sig.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Inga Har­nesk Krö­ni­kör

Vi kal­la­des till tre pla­ne­rings­mö­ten: i Kis­ta Folk­hög­sko­la, Tens­ta kyr­ka, där Ma­ria var värd, och Rin­ke­by Fol­kets Hus, där Jör­gen Strandberg tog emot. Vi fick åt­ta tält­plat­ser un­der ge­men­samt tak med öpp­na väg­gar för be­sö­kar­na på torg och trånga ”grän­der” runt om­kring. Bord och sto­lar ut­nytt­ja­de vi in­bör­des en­ligt upp­gjord plan. De vi­ta, spet­si­ga täl­ten kun­de man se från bus­sen vid En­backs­sko­lan. Det var som en sa­go­lik, vac­ker grind mot det om­gi­van­de grön­om­rå­det.

I vårt tält sam­sa­des oli­ka in­tres­se­grup­per som jag in­te viss­te myc­ket om. Vi kom ju från nor­ra och söd­ra Jär­va, men jag kän­de knappt till de­ras namn el­ler verk­sam­het. En sak är sä­ker. Det var så gi­van­de att träf­fa dem al­la och få till­fäl­le att småpra­ta med varand­ra om ge­men­sam­ma er­fa­ren­he­ter i vå­ra am­bi­tio­ner att sam­las kring oli­ka med­bor­gar­frå­gor – nä­ra och var­dag­li­ga frå­gor.

Sär­skilt glad blev jag över kon­tak­ten med ton­års­flic­kor­na som satt vid ett bord bred­vid. Jag är ju så ny­fi­ken på hur flic­kor mår i det här ”ut­sat­ta” sam­häl­let. De var öpp­na och gla­da och sva­ra­de på allt, tryggt och ut­an om­svep. Fram­ti­den såg ljus ut. De lyss­na­de ock­så tål­mo­digt på tan­ten.

Vi ha­de en li­ten kaf­fe­hör­na ock­så – och skå­lar med ka­ra­mel­ler fanns det på var­je bord. Det kän­des ock­så myc­ket bra att som nord­bo änt­li­gen få träf­fa kvin­nor­na på söd­ra Jär­va: bland an­nat Natt­vand­rar­na och Kvin­no­cen­ter.

Jag kom­mer att be­sö­ka Tens­ta Konst­hall för att fort­sät­ta kon­tak­ten med någ­ra av dem jag pra­ta­de med.

Det blev li­te si och så med möj­lig­he­ten att gå till al­la in­tres­san­ta se­mi­na­ri­er i de fem stör­re täl­ten. Man vill ju helst va­ra på sin egen sta­tion och pra­ta med be­sö­ka­re el­ler de nya kam­ra­ter­na där. Me­dia har an­tag­li­gen täckt upp det he­la, så man kan ju på oli­ka sätt ta del av en del se­na­re.

Po­li­ti­ker­ta­len hanns in­te hel­ler med ef­tersom man mås­te för­be­re­da stäng­ning av täl­ten sam­ti­digt. Men myc­ket är ju gam­malt och känt? El­ler har det dykt upp nya frå­gor hos oss i sta­den ut­an­för tul­lar­na?

En sak vill jag på­stå. Den­na po­li­ti­ker­vec­ka var vik­tig och helt en­kelt oslag­bar som mö­tes­plats just nu. Låt oss få fler öpp­na of­fent­li­ga mö­tes­plat­ser i vå­ra bo­stads­om­rå­den. Det ger trygg­het och kun­skap.

Låt oss få fler öpp­na of­fent­li­ga mö­tes­plat­ser i vå­ra bo­stads­om­rå­den. Det ger trygg­het och kun­skap.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TÄLTET. Krö­ni­kö­ren be­rät­tar om si­na er­fa­ren­he­ter från ett tält un­der Järva­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.