Var­för skaf­fa barn?

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA - Charlotte År­ling charlotte.ar­[email protected]­rekt­press.se Re­por­ter

Sju små sö­ta labra­dor­val­par har sett värl­dens ljus. Föd­da blin­da krav­la­de de runt som små mull­va­dar den förs­ta vec­kan, in­nan mam­ma kun­de rap­por­te­ra att de ha­de öpp­nat ögo­nen. Finns det nå­got gul­li­ga­re än hund­val­par? Pyt­tesmå, mju­ka och värn­lö­sa. Myc­ket sö­ta­re än män­ni­sko­be­bi­sar, tyc­ker jag.

Ef­tersom de är sju till an­ta­let tyck­te jag att de skul­le dö­pas ef­ter dvär­gar­na i Snö­vit. Men det tyck­te in­te mam­ma. Ing­en kom­mer vil­ja kö­pa en valp som he­ter Tröt­ter, sa­de hon. Och det har hon kanske rätt i. But­ter är väl in­te hel­ler så lyc­kat. I stäl­let ver­kar det bli vec­ko­da­gar­na. Mån­dag, Tis­dag, Ons­dag, Tors­dag, Fre­dag, Lör­dag, Sön­dag. Ori­gi­nellt på grän­sen till ud­da.

Jag fa­sci­ne­ras av hur snabbt ti­den går för hundar. Från dräk­tig­het till föd­sel till att val­par­na är gam­la nog att säl­jas går det ba­ra fy­ra må­na­der. En tik är dräk­tig i två må­na­der och val­par­na är ”le­ve­ranskla­ra” när de är åt­ta vec­kor gam­la. Se­dan är det näs­tan som om ingen­ting ha­de hänt. Tomt i hund­kor­gen.

Jäm­för det­ta med män­ni­skor. En kvin­na är gra­vid i nio må­na­der och när bar­net väl är fött är det ”le­ve­ransklart” ut i sam­häl­let först ef­ter ar­ton år. Ar­ton år! Snac­ka om åta­gan­de. Det­ta för en va­rel­se som ald­rig kan bli li­ka söt som en hund­valp. Nå­got slags in­stinkt mås­te va­ra in­blan­dad i det här. Var­för an­nars skaf­fa barn när man kan skaf­fa hund?

Nå­got slags in­stinkt mås­te va­ra in­blan­dad i det här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.