2–6/7, 9–13/7

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Pe­ter Pan och pi­ra­ter­na Ha­vens pi­ra­ter har bli­vit av med sin skatt. Spå­ren le­der till Pe­ter Pan och de glöm­da bar­nens ö. Tinge­ling fång­as för ett ut­byte mot skat­ten! Fa­mil­je­fö­re­ställ­ning från 5 år. Spe­las ut­om­hus av Mittiprick­te­a­tern och barn och ung­do­mar från om­rå­det. När: 2 ju­li gen­rep kl 13.00 och pre­miär kl 17.00 Spe­las: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 och 13 ju­li kl 17.00. Var: Hus­by Gård. In­for­ma­tion: 08-15 33 12, in­[email protected]­te­a­tern.se 16.00. Var: Tens­ta konst­halls ve­ran­da. In­for­ma­tion: mak­[email protected]­konst­hall.se, tensta­konst­hall.se

Fol­kets Hus­by som­mar­verk­stad Hand­ar­be­te och pys­sel i Fol­kets Hus­bys drop-in verk­stad ute på tor­get. Kom och um­gås, fi­ka, lyss­na på mu­sik och ar­be­ta med färg och form för he­la fa­mil­jen. När: Ons­dag–fre­dag kl 13.00– 16.00 (27/6–3/8). Var: Fol­kets Hus­bys ute­plats, Hus­by torg. In­for­ma­tion: 070-291 56 42, fol­kets­hus­by.se

Ver­dan­dis som­mar Dag­li­ga ut­flyk­ter till bad, fis­ke, bow­ling, och an­nat kul. Vid ut­flykt till bad ut­an för­äl­der, ska barn va­ra minst 10 år och sim­kun­ni­ga. När: 11 ju­ni–6 ju­li och 23 ju­li–17 au­gusti, var­da­gar kl 10.00– 17.00. Ef­ter­mid­dags- och kvälls­ak­ti­vi­te­ter är i Ver­dan­di Tenstas lo­ka­ler. In­for­ma­tion: ver­dan­[email protected], Stig 073-960 52 59. Ver­dan­di-Tens­ta/Rin­ke­by Ver­dan­disthlm Pris: Ut­flyk­ter 10–20 kr/dag. Tens­ta: Sam­ling kl 10.00 Ver­dan­dis lo­kal Gul­linge­plan 52. Rin­ke­by: Sam­ling kl 10.00 vid Ver­dan­dis Var­je tis­dag och tors­dag un­der som­ma­ren har Rin­ke­by bib­li­o­tek ak­ti­vi­te­ter för dig som är 7–12 år: allt från pys­sel till bok­fi­ka el­ler film­vis­ning. Ing­en för­an­mä­lan.

Frys­hu­set i Hus­by i som­mar För dig 13–20 år. Kur­ser i afro­be­at, dan­ce­hall, hip hop­batt­le och DJ för bå­de ny­bör­ja­re och va­na. Parkour, VM-mat­cher, grill, täv­ling­ar, tjej- och kill­fo­rum. Fot­boll, bas­ket, bum­per­ball och myc­ket mer. När: Öp­pet ef­ter­mid­da­gar och kväl­lar he­la som­ma­ren. Var: Frys­hu­set i Hus­by, Lo­fo­ten­ga­tan 32–34. In­for­ma­tion: frys­hu­set.se, @frys­hu­se­ti­hus­by

Dag­lä­ger med Spånga bys 4H-gård Vi tar hand om går­dens djur, pyss­lar, le­ker, gör ut­flyk­ter och gör an­nat som hör lä­ger till. När: Vec­ka 27 med djur­in­rikt­ning. Var: Spånga by 4H-gård. An­mä­lan: 076-592 08 38, spang­a­bys4h.se Pris: 500–1 500 kr.

Rin­ke­by-Kistas ut­flykts­bus­sar Ut­flykts­bus­sar en­dast för barn­fa­mil­jer bo­en­de i Rin­ke­by-Kis­ta. Barn mås­te ha minst en vux­en som föl­jer med på re­san. Max fem barn per vux­en. Ut­flyktsmå­len är Furuviks djur­park, Tom Tits och Eskilstu­na Zoo. När: Tis­da­gar och tors­dag 3 ju­li–2 au­gusti. In­for­ma­tion om hur du an­mä­ler dig: Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor. Pris: 200 kr för vux­na, barn upp till 17 år gra­tis.

Hus­by dans­häng För dig 13–20 år. Ba­ra att kom­ma! Dan­sa hip­hop/stre­et till­sam­mans med Al­va­ro Ca­be­zas Oli­vares. När: Tis­da­gar kl 18.00–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall.

Trä­ning för tje­jer och kvin­nor Fotbolls-VM I som­mar vi­sas Sve­ri­ges mat­cher och fi­nal­mat­cher­na

Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma! När: Mån­da­gar 12 ju­ni–24 sep­tem­ber kl 18.00–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­for­ma­tion: 070-996 53 33

Cy­kel­som­mar på Spånga by Cy­kel­sko­la och cy­kel­verk­stad. Parkle­kens per­so­nal finns på plats för att hjäl­pa dig att lä­ra dig att cyk­la. Ta med egen cy­kel och hjälm el­ler lå­na på plats. När: Ons­da­gar vec­ka 27–31 kl 14.00– 15.30. Var: Spånga by.

Fot­bolls­sko­la – Va­salunds IF Kom och spe­la spon­tan­fot­boll he­la som­ma­ren. Förs­ta pas­set för 7–12 år, där­ef­ter för 13–20 år. När och var: Var­da­gar kl 12.00–18.00 Kvarn­bac­ka och Kn­ut­by boll­plan och kl 15.00–20.00 Spånga IP. In­for­ma­tion: [email protected]­salundsif.se. Pris: 1 kr, då in­går för­säk­ring.

Fot­bolls­sko­la med Hus­by FF Du som är 10–12 år spe­lar kl 10.30–12.00, 13–16 år kl 12.00–14.00. När: 18 ju­ni–18 ju­li, mån­dag–fre­dag kl 10.30–14.00. Var: Kvarn­bac­ka boll­plan. In­for­ma­tion: hus­[email protected]

Som­mar med Tens­ta Uni­tes IS Som­ri­ga ak­ti­vi­te­ter för barn och ung­dom. Fot­boll, parkour, ca­po­ei­ra, grill­ning och myc­ket mer. Var: Spånga IP, Nydals­par­ken, Parkour­par­ken. När: 21 ju­ni–17 au­gusti, mån­dag–fre­dag kl 10.00–15.00. In­for­ma­tion: ten­stau­ni­[email protected]­mail.com

Drop in-trä­ning från 13 år. Fot­boll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30–18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2.

lo­kal Stor­by­plan 31. Tens­ta & Rin­ke­by: Ung­doms­ak­ti­vi­te­ter­na sam­ling kl 14.00 vid Ver­dan­dis lo­kal Hu­singe­plan 18 i Tens­ta. In­for­ma­tion: 076-252 18 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.