Kons­ten att ”hål­la hu­vu­det kallt”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se Re­por­ter

Jag ring­er mor­far. Han sva­rar, men rös­ten lå­ter li­te tys­ta­re och mer an­strängd än van­ligt. ”Jag lig­ger här på kon­to­ret”, för­kla­rar han. ”Kon­to­ret? Vad gör du där?” ”Det är li­te, li­te sva­la­re härin­ne. Jag för­sö­ker att in­te rö­ra på mig i onö­dan”.

Jag, nyss hem­kom­men från syd­li­ga­re eu­ro­pe­is­ka bredd­gra­der, för­står ho­nom till ful­lo. Den svens­ka het­tan är oer­hört på­fres­tan­de. Där jag till­bring­a­de se­mestern var det för­vis­so näs­tan li­ka varmt som här up­pe i norr, men det reg­na­de näs­tan var­je dag. Jag skul­le be­skri­va det som per­fekt svenskt som­mar­vä­der. Folk kla­ga­de dock över reg­net och vil­le ha två, tre da­gar med strå­lan­de sol. Var­så­go­da, lå­na Sve­ri­ges vä­der, sa­de jag. Men det hjälp­te ju in­te. Här är det fort­fa­ran­de tokvarmt se­dan tre må­na­der till­ba­ka.

Så mor­far lig­ger på sin sof­fa i kon­to­ret och svet­tas. Fläk­ten hjäl­per fö­ga.

Själv har jag pre­cis bör­jat job­ba igen ef­ter le­dig­he­ten och upp­le­ver nu in­ne­bör­den av ut­tryc­ket ”att hål­la hu­vu­det kallt”. Utan kallt hu­vud är det svårt att va­ra smart. Luf­ten på kon­to­ret är varm, fuk­tig och stil­la. Hjär­nan är seg. Fing­rar­na rör sig lång­samt över tan­gent­bor­det. Någ­ra ar­tik­lar ver­kar knap­past bli skriv­na.

Men näs­ta vec­ka vän­tas det bli regn och kanske sva­la­re. Rik­tigt rus­kigt, svenskt som­mar­vä­der. Bå­de jag och mor­far läng­tar.

Rik­tigt rus­kigt, svenskt som­mar­vä­der. Bå­de jag och mor­far läng­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.