N

Vi i Tensta - - STOCKHOLMSVALET 2018 -

är det stort klart att det blev en röd­grön se­ger vid va­let 2014 slog Li­be­ra­ler­na på sto­ra trum­man och ut­lo­va­de att de skul­le bli det mest ak­ti­va op­po­si­tions­par­ti­et. Nå­got som grupple­da­ren Lot­ta Ed­holm tyc­ker att par­ti­et lyc­kats bra med.

– Det har vi nog upp­nått och det är nå­got som va­rit väl­digt vik­tigt för oss. Dels rent de­mo­kra­tiskt, det be­hövs en ak­tiv op­po­si­tion som pe­kar på en an­nan möj­lig väg. Det gör ock­så att ma­jo­ri­te­ten tving­as väs­sa sig, kon­kur­rens är all­tid bra.

Me­dan and­ra par­ti­er mins­kat i med­lem­san­tal un­der de se­nas­te 40 åren, har Li­be­ra­ler­na till­sam­mans med Cen­ter­par­ti­et ökat un­der 2017.

När det ti­di­ga­re skol­bor­gar­rå­det får frå­gan om hon sik­tar på att kni­pa till­ba­ka den pos­ten i höst, kom­mer sva­ret blixt­snabbt: ”All­tid”.

För Lot­ta Ed­holm är sko­lan och in­teg­ra­tion de vik­ti­gas­te frå­gor­na, och det förs­ta är en för­ut­sätt­ning för det and­ra, me­nar hon.

–Sko­lan är vik­tig ur två li­be­ra­la per­spek­tiv, ut­bild­ning ger män­ni­skor stör­re möj­lig­het och fri­het att ska­pa si­na eg­na liv. Ett bra ut­bild­nings­sy­stem är grun­den för ett fun­ge­ran­de väl­färds­sam­häl­le. Och som det ser ut i dag du­ger det in­te.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen utö­ver skat­ten?

– Vi vill säl­ja av mer mark för bo­stads­byg­ge. Det vik­ti­gas­te är att fler job­bar och be­ta­lar skatt, då mins­kar ock­så kom­mu­nens ut­gif­ter i form av för­sörj­nings­stöd. I dag tar det för lång tid för ut­ri­kes­föd­da att få jobb. Vi vill att SFI-un­der­vis­ning­en i Stock­holm kopp­las till spe­ci­fi­ka yr­ken, har man job­bat som skräd­da­re i sitt hem­land ska man kun­na gå en an­pas­sad språk­kurs.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm?

– Vi vill byg­ga tätt i slut­na kvar­ter med verk­sam­he­ter i bot­ten­plan, det är ytef­fek­tivt. I många om­rå­den bygg­da ef­ter 50-ta­let går folk ba­ra hem och stäng­er dör­ren för att det på sin höjd finns en ri­sig skogs­dunge i när­he­ten, som känns otrygg att rö­ra sig i. Kvar­ters­struk­tu­ren ger stör­re trygg­het och mer folk­liv. Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– För­bätt­ra re­sul­ta­ten i sko­lor­na i ut­sat­ta om­rå­den. Pro­ble­met är att rör­lig­he­ten är stor i de sko­lor­na, det kom­mer stän­digt nya ele­ver som för­svin­ner. Man ska få väl­ja sko­la, men det bör be­grän­sas till en gång om året. De som bor i yt­tersta­den ska ock­så kun­na om­bil­da si­na hy­res­rät­ter till bo­stads­rät­ter, så att man kan gö­ra bo­stads­kar­riär även i ett ut­satt om­rå­de.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem och hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Kun­skaps­re­sul­ta­ten och stu­di­e­ron. Vi vill in­rät­ta so­ci­a­la team på sko­lor­na. När det är stö­kigt i klas­sen ska in­te lä­ra­ren be­hö­va han­te­ra det, utan spe­ci­al­ut­bil­dad per­so­nal. Vi vill att Sko­la­ku­ten, som finns för av­stäng­da ele­ver, byggs ut. Vi vill ock­så in­fö­ra ob­li­ga­to­risk språk­för­sko­la för ny­an­län­da barn.

Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na?

– Vi mås­te byg­ga öst­lig för­bin­del­se för att le­da bort tra­fi­ken som ska ös­ter- och väs­terut bort från stan. Vi vill byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken, med fler spår­vag­nar ef­tersom de är ka­pa­ci­tets­star­ka. Vi fö­re­slår ock­så en gång-och cy­kel­mil­jard un­der de kom­man­de tio åren med fler ba­nor, så fler väl­jer bort bi­len.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi tyc­ker att al­la män­ni­skor som är över 85 år ska ha rätt till äldre­bo­en­de el­ler ser­vice­hus. All­de­les för många får av­slag på si­na an­sök­ning­ar och när de över­kla­gar får de of­ta rätt. Äld­re ska in­te be­hö­va gå till dom­stol när de kän­ner att de in­te kan bo kvar hem­ma. Vi vill ock­så byg­ga fler vård-och om­sorgs­bo­en­den och ser­vice­hus.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

–Vi är för män­ni­skors rätt att väl­ja. Det finns ing­et egen­vär­de i att be­stäm­ma om det ska bli fler el­ler fär­re pri­va­ta fö­re­tag, där­e­mot är det ett ab­so­lut krav att val­fri­he­ten blir kvar. Pri­va­ta al­ter­na­tiv gyn­nar kva­li­te­ten lång­sik­tigt. Sop­hie Stig­fur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.