LÖR & SÖN 4–5/8

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Stre­ets­tar Sis­ters – Sum­mer Camp 2018 Nu kan du och di­na tjej­kom­pi­sar va­ra med och dan­sa Dan­ce­hall och Afro un­der som­mar­lo­vet med Ime­nel­la Un­ruly och vän­ner! För tje­jer 13–19 år. 4–5 aug kl 15–20, Blå Hu­set. An­mä­lan: ime­nel­[email protected] stre­ets­tar.se, stre­ets­tar.se. varand­ra. Mel­lan 4–8 år. In­om­hus, för­an­mä­lan krävs. Plat­sen är Eg­ge­by Gård, Te­a­ter­la­dan. An­mä­lan till hem­lig­[email protected]­ge­by.se el­ler te­le­fon 08-752 09 10. Träd­gårds­es­sä med dans och po­e­si För al­la åld­rar ute i det grö­na. Med Fe­lice Jack­son Ro­va, po­et och lit­te­ra­tur­ve­ta­re och Tan­ja Tu­u­ra­la, dan­sa­re och ko­re­o­graf, ak­tiv i Tens­ta Dan­sar. Fredag 10 au­gusti kl 10.00, Parkle­ken Sol­tunet. In­fo: tu­u­ra­la­[email protected]­hoo.se. 17/8 var­da­gar kl 10–17. Ef­ter­mid­dag­s­och kvälls­ak­ti­vi­te­ter är i Ver­dan­di Tenstas lo­ka­ler. In­fo ver­dan­[email protected] com, Stig 073-960 52 59. Pris vid ut­flyk­ter 10–20 kr. Tens­ta: Sam­ling vid Ver­dan­dis lo­kal på Gul­linge­plan 52. Rin­ke­by: Sam­ling vid Ver­dan­dis lo­kal på Stor­by­plan 31. Tens­ta–Rin­ke­by: Ung­doms­ak­ti­vi­te­ter­na sam­ling kl 14.00 vid Ver­dan­dis lo­kal på Hu­singe­plan 18 i Tens­ta. In­fo 076-252 18 45.

Som­mar på tor­gen i Broms­ten, Hjuls­ta, Spånga och Tens­ta När: Var­da­gar 2 ju­li–10 au­gusti. För klock­slag och mer in­fo se @Spang­a­tens­ta

Dag­kol­lo med Vi­sion ge­ne­ra­tion bas­ket Ett ak­tivt som­mar­lov med mul­ti­id­rott med rö­rel­se, mo­tion, trä­ning och le­kar. Dro­pin för al­la tje­jer och kil­lar 8–16 år. När: Var­da­gar 11 ju­ni–11 au­gusti kl 10–16.30. Var: Tens­ta id­rotts­hall In­fo: 070-402 89 74, dil­le. [email protected], vgb2017

Konst­ve­ran­dan Öp­pen konst­verk­stad för barn och vux­na. Här finns sy­ma­ski­ner att an­vän­da och ma­te­ri­al att ex­pe­ri­men­te­ra med. Pro­va på att bro­de­ra, sy, knypp­la vän­skap­s­och nyc­kel­band och färg­tryc­ka ty­ger. I sam­ar­be­te med Hem­slöj­den i Stock­holm. När: 27 ju­ni–17 au­gusti, ons­dag–fredag kl 13.00– 16.00. Var: Tens­ta konst­halls ve­ran­da. In­for­ma­tion: mak­[email protected]­konst­hall.se, tensta­konst­hall.se

Som­mar­chill

Var­je tisdag och torsdag un­der som­ma­ren har Rin­ke­by bib­li­o­tek ak­ti­vi­te­ter för dig som är 7–12 år: allt från pys­sel till bok­fi­ka el­ler film­vis­ning. Ing­en för­an­mä­lan.

Frys­hu­set i Hus­by i som­mar För dig 13–20 år. Kur­ser i afro­be­at, dan­ce­hall, hip hop­batt­le och DJ för bå­de ny­bör­ja­re och va­na. Parkour, VM-mat­cher, grill, täv­ling­ar, tjej- och kill­fo­rum. Fot­boll, bas­ket, bum­per­ball och myc­ket mer. När: Öp­pet ef­ter­mid­da­gar och kväl­lar he­la som­ma­ren. Var: Lo­fo­ten­ga­tan 32–34. In­for­ma­tion: frys­hu­set.se, @frys­hu­se­ti­hus­by

Hus­by dans­häng För dig 13–20 år. Ba­ra att kom­ma! Dan­sa hip­hop/ stre­et till­sam­mans med Al­va­ro Ca­be­zas Oli­vares. När: Tis­da­gar kl 18.00–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall.

Trä­ning för tje­jer och kvin­nor Drop in-trä­ning från 13 år. Fot­boll, lö­ping, gym­pa/cir­kel­trä­ning och ro­li­ga spor­ter. Man­li­ga in­struk­tö­rer kan fö­re­kom­ma. När: Sön­da­gar 24 ju­ni–30 sep­tem­ber, kl 15.30– 18.00. Var: Spånga fot­bolls­hall, Sol­hems Hag­väg 2.

Jär­va kick­box­ning och Kis­ta SC box­ning För dig 13–20 år. Trä­na kick­box­ning och box­ing med Gabri­el­la, Sha­ron och Sa­ku. Ba­ra att kom­ma! När: Mån­da­gar kl 18.00–19.00. Var:

Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall.

Cric­ket med Stock­holms aka­de­mis­ka cric­ketsäll­skap För dig 13–20 år. Lär dig spe­la cric­ket. Ba­ra att kom­ma! När: Mån­da­gar 12 ju­ni–24 sep­tem­ber kl 18.00–19.30. Var: Spon­tanid­rott­s­y­tan vid ga­veln av Hus­by ishall. In­for­ma­tion: 070-996 53 33

Öp­pet i Shan­tas klubb­lo­kal Spe­la spel, fi­ka och ha trev­ligt. Var: Gär­de­by­plan 26, Rin­ke­by Bio och sight­see­ing i Stock­holm.

Fot­bolls­sko­la – Va­salunds IF Kom och spe­la spon­tan­fot­boll he­la som­ma­ren. Förs­ta pas­set för 7–12 år, där­ef­ter för 13–20 år. När och var: Var­da­gar kl 12.00–18.00 Kvarn­bac­ka och Kn­ut­by boll­plan och kl 15.00–20.00 Spånga IP. In­for­ma­tion: [email protected]­salundsif.se. Pris: 1 kr, då in­går för­säk­ring.

Som­mar med Tens­ta Uni­tes IS Som­ri­ga ak­ti­vi­te­ter för barn och ung­dom. Fot­boll, parkour, ca­po­ei­ra, grill­ning och myc­ket mer. Var: Spånga IP, Nydals­par­ken, Parkour­par­ken. När: 21 ju­ni–17 au­gusti, måndag–fredag kl 10.00– 15.00. In­for­ma­tion: ten­stau­ni­[email protected]­mail.com

Ma­ri­o­nett­som­mar Är du ny­fi­ken på hur man spe­lar dock­te­a­ter? Ma­ri­o­net­te­a­tern fyl­ler 60 år och Park­te­a­terns ma­ri­o­net­te­a­ter­vagn kom­mer på besök till Erikslund un­der två vec­kor. Till­ver­ka di­na eg­na ma­ri­o­nett­doc­kor och spe­la själv. Från 5 år. Dock­te­a­ter­verk­stad tis­da­gar och ons­da­gar, ma­ri­o­nett­vag­nen på plats 30 ju­li–12 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.