”Det rör sig om män­ni­sko­liv”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Me­lo­dy Fars­hin Krö­ni­kör

Hur kan en poj­ke med Downs syndrom och lek­saks­pi­stol upp­fat­tas som hot­full och be­rö­vas li­vet, när en po­lis­man med rik­tigt va­pen ba­ra ut­reds för tjäns­te­fel?

Po­li­sen har den lag­li­ga rät­ten att an­vän­da skjut­va­pen vid två till­fäl­len, i nöd­värn och la­ga be­fo­gen­het. Sjät­te po­lis­skjut­ning­en i år med en av­li­den per­son har re­dan in­träf­fat, och då har vi mer än ett kvar­tal kvar på året. Siff­ran är hög­re än ti­di­ga­re år, och po­li­sens be­döm­ning av vad som är en hot­full si­tu­a­tion ifrå­ga­sätts, skri­ver Me­lo­dy Fars­hin.

Obe­ro­en­de ut­red­ning­ar har krävts för­ut, in­te minst med fal­let om den 69-åri­ge man­nen i Hus­by. Men det går det in­te ens att dröm­ma om att få ige­nom. En in­tern ut­red­ning in­ne­bär att po­li­sen ut­re­der po­li­sen, och det är ing­en stör­re för­vå­ning när fal­len läggs ned ut­an vi­da­re så fort ny­hets­stor­men lagt sig. Fa­mil­jer kvar­står be­rö­va­de si­na när­stå­en­de och ut­an rätt­vis be­döm­ning. Som att det på­ver­kar sor­gen på nå­got vis att gär­nings­man­nen var en per­son i tjänst.

USA snit­tar två po­lis­skjut­ning­ar per dag, och vi hör allt of­ta­re om hot­ful­la si­tu­a­tio­ner där ord står mot ord. Ex­em­pel­vis skjut­ning­en i Char­lot­te där po­li­sen häv­dar att 43-åring­en höll i ett va­pen, me­dan fa­mil­jen me­nar att han höll i en bok. Två väl­digt olikt for­ma­de fö­re­mål.

Här i Sve­ri­ge skjuts en 20-åring, Eric, med Downs syndrom, för att han lek­te med en lek­saks­pi­stol. En up­pen­bar plast­lek­sak led­de till tre skott som gjor­de att han av­led.

Fa­mil­jer med barn som har Downs syndrom bär re­dan på en otro­lig oro för sitt barns häl­sa. Det förs­ta som sker när bar­net föds är att det tas in för en hjär­to­pe­ra­tion, då många barn med Downs syndrom föds med hjärt­fel. En myc­ket trau­ma­tisk start som för­äl­der.

Jag tror ab­so­lut in­te att Erics fa­milj, som sä­ker­li­gen sett ef­ter ho­nom med all om­sorg, nå­gon­sin ha­de kun­nat tro att so­nens liv skul­le be­rö­vas i en po­lis­skjut­ning. Fa­mil­jen be­rät­tar själv att so­nen ha­de ut­veck­ling på sam­ma ni­vå som en treå­ring och att han ba­ra vil­le le­ka. Det skul­le in­te för­vå­na mig om Eric i den stun­den fak­tiskt lek­te att han var po­lis.

Ar­gu­men­tet att po­li­ser­na sätts i en svår si­tu­a­tion och att det är otyd­ligt kring om och när de får skju­ta hål­ler in­te när det rör sig om män­ni­sko­liv. Det finns ing­en ur­säkt som ger till­ba­ka den för­lo­ra­de fa­mil­je­med­lem­men och vän­nen.

Vad är en mer harm­lös si­tu­a­tion den­na? Hur kan det va­ra en hot­full si­tu­a­tion om en poj­ke le­ker po­lis? Hur kan en poj­ke med Downs syndrom och lek­saks­pi­stol upp­fat­tas som hot­full och be­rö­vas li­vet, när en po­lis­man med rik­tigt va­pen ba­ra ut­reds för tjäns­te­fel?

Vad står på tur? En tant med rul­la­tor? Hon kanske har spräng­me­del i hju­len, vem vet? Hot­fullt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.