Hiv-me­di­cin till risk­grup­per

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS -

Lä­ke­me­del för att fö­re­byg­ga hiv ska er­bju­das till risk­grup­per in­om Stock­holms län med start i ok­to­ber. Kost­na­den för me­di­ci­nen, Pre­ex­po­si­tions­pro­fy­lax (PrEP), blir 2 250 kro­nor per år en­ligt hög­kost­nads­skyd­det. Om­kring 200-250 per­so­ner i lä­net kan bli ak­tu­el­la för att få me­di­ci­nen. Det är NT-rå­det in­om Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting som re­kom­men­de­rat lä­ke­me­dels­för­må­nen.

– Vi ska fö­re­byg­ga hiv på al­la sätt vi kan. Där­för gläds jag över att vi änt­li­gen har fått na­tio­nel­la re­kom­men­da­tio­ner om hur vi ska an­vän­da PrEP för att fö­re­byg­ga hiv bland risk­grup­per, sä­ger An­na Star­brink (L), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­råd i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.