GENOMSNITTET:

En ny kart­lägg­ning vi­sar var bo­stads­kö­pa­re får flest kvadrat­me­ter för peng­ar­na i Stock­holms län.

Vi i Tensta - - VI I SUNDBYBERG - Andre­as.jen­[email protected]­rekt­press.se

en som först och främst vill ha myc­ket ”bang for the buck” ska stäl­la in sik­tet på Norr­täl­je, bå­de när det gäl­ler lä­gen­het och vil­la.

Det vi­sar en ny kart­lägg­ning som mäk­lar­fö­re­ta­get Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling gjort med hjälp av sta­tistik från Mäklar­sta­tistik. Det som un­der­sökts är hur många kvadrat­me­ter bo­stads­rätt och vil­la en kö­pa­re får för en mil­jon kro­nor runt om i Stock­holms län.

I Norr­täl­je får du näs­tan tre gång­er så myc­ket bo­stads­rätt för en mil­jon kro­nor än vad du får i Stock­holms kom­mun. I Norr­täl­je får en kö­pa­re cir­ka 37 kvadrat­me­ter lä­gen­het el­ler vil­la för en mil­jon kro­nor jäm­fört med ba­ra 14 kvadrat­me­ter i Stock­holm.

Norr­täl­je har in­te li­ka väl­ut­veck­la­de kom­mu­ni­ka­tio­ner som de and­ra krans­kom­mu­ner­na.

Kart­lägg­ning­en vi­sar att en kö­pa­re i ge­nom­snitt får 18 kvadrat­me­ter bo­stads­rätt och 23 kvadrat­me­ter vil­la för en mil­jon kro­nor i lä­net.

Ef­ter den bil­li­gas­te kom­mu­nen Norr­täl­je föl­jer Nynäs­hamn, Sö­der­täl­je och Sig­tu­na när det gäl­ler bo­stads­rät­ter.

Mest vil­la för mil­jo­nen får kö­pa­re i Norr­täl­je, Ny­kvarn och Sö­der­täl­je.

– I en stor­stad som Stock­holm är lä­get of­ta det som av­gör var man väl­jer att bo­sät­ta sig. För de som sö­ker bo­stads­rät­ter är pend­lings­möj­lig­he­ter­na en av de vik­ti­gas­te fak­to­rer­na me­dan de som le­tar hus fo­ku­se­rar på att hit­ta bo­stä­der i po­pu­lä­ra om­rå­den. Norr­täl­je har in­te li­ka väl­ut­veck­la­de kom­mu­ni­ka­tio­ner som de and­ra krans­kom­mu­ner­na. Det gör att tryc­ket in­te är li­ka högt och där­för kan du ock­så få mer bostad för peng­ar­na, sä­ger Ed­dy Löjd­kvist, fas­tig­hets­mäk­la­re på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Stock­holm i en kom­men­tar till un­der­sök­ning­en.

Andre­as Jen­nische

Norr­täl­je kom­mun: Nynäs­hamn kom­mun: Sö­der­täl­je kom­mun: Sig­tu­na kom­mun: Ny­kvarn kom­mun: Norr­täl­je kom­mun: Ny­kvarn kom­mun: Sö­der­täl­je kom­mun: Sa­lem kom­mun: Nynäs­hamn kom­mun: 38 kvm 38 kvm 36 kvm 34 kvm 33 kvm 37 kvm 33 kvm 32 kvm 31 kvm 31 kvm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.