Kli­mat­po­li­ti­ken krä­ver nytt syn­sätt

”Det be­hö­ver bli enkla­re och bil­li­ga­re att gö­ra rätt, men även svå­ra­re och dy­ra­re att gö­ra fel – och så snart som möj­ligt även olag­ligt”, skri­ver me­te­o­ro­log Pär Holm­gren apro­på kli­ma­tet som ho­tar att gå mot allt mer ex­tre­ma vä­derut­tryck: ökad luft­fuk­tig­he

Vi i Tensta - - DIREKTPRESS - Kli­matsva­ret – CCL Sve­ri­ge

Att öns­ka vo­re, att par­ti­er­na ena­des över block­grän­ser­na om en än ef­fek­ti­va­re, snab­ba­re, rätt­vi­sa­re kli­mat­po­li­tik som ing­et par­ti en­samt sök­te vin­na rös­ter ge­nom. Att al­la för­band sig till snab­ba­re re­sul­tat och att in­te all om­ställ­ning upp­skjuts till 2020, 2030, 2945. Me­dan näs­tan ing­et hän­der nu.

Vi är många som gär­na deltar i en om­ställ­nings­rö­rel­se som känns ef­fek­tiv och rätt­vis. Vi är många vars oro väx­er av det vä­der vi er­far.

Vi är många som är be­red­da att av­stå in­di­vi­du­el­la lust­re­sor, ac­cep­te­ra be­svär­li­ga­re trans­por­ter och änd­ra många av vå­ra va­nor om vi får del­ta i en kol­lek­tiv kamp mot kli­mat­för­änd­ring­en.

Kli­mat­la­gen i all ära. Den anger syf­tet med och över­vak­ning­en av re­ge­ring­ens kli­mat­po­li­tik. Sam­ti­digt – den sak­nar åt­gär­der NU. Den sak­nar HUR. Den sak­nar red­skap för att gö­ra kli­mat­po­li­ti­ken enkla­re och svå­ra­re och bil­li­ga­re och dy­ra­re.

Av­gift och Ut­del­ning, en va­ri­ant av grön skat­te­väx­ling, är block­ö­ver­skri­dan­de, till­räck­ligt osvensk för att in­te ha fö­re­sla­gits av nå­got par­ti, lätt att ad­mi­ni­stre­ra och bil­lig. Den kan ge­nom­fö­ras myc­ket ef­fek­tivt.

Av­gift och Ut­del­ning in­ne­bär att man läg­ger en till­räck­ligt starkt och re­gel­bun­det sti­gan­de av­gift på fos­si­la bräns­len – i förs­ta hand. Att den­na in­täkt läggs i en fond. Att den­na fond re­gel­bun­det de­las ut i li­ka sto­ra de­lar till al­la vux­na med­bor­ga­re.

Av­gift och Ut­del­ning gör det en­kelt och bil­ligt att gö­ra rätt. Och svårt och dyrt att gö­ra fel. I Sve­ri­ge drivs det i USA star­ta­de för­sla­get Ci­ti­zens´ Cli­ma­te Lobb­by av Kli­matsva­ret – CCL Sve­ri­ge.

FOTO: MOSTPHOTOS

TORKA. Ut­tor­kad mark kan bli en allt van­li­ga­re syn. Nu krävs det ett nytt syn­sätt, skri­ver de­bat­tö­ren. Ann Hel­le­day,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.