Mo­de­ra­ter­na vill ri­va graf­fiti­vägg

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen i Tens­ta har lett till ökad ska­de­gö­rel­se och otrygg­het. Det me­nar Tensta­mo­de­ra­ten Ole Jör­gen Pers­son som lo­var att ri­va väg­gen om Al­li­an­sen vin­ner va­let i höst.

Den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen vid Elins­borgs boll­plan har va­rit fö­re­mål för en po­li­tisk de­batt i fle­ra år nu. Mo­de­ra­ter­na, som va­rit kon­se­kvent emot idén, an­ser nu att de har fått rätt i sin kri­tik. Om­rå­det runt den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen i Tens­ta, sop­tun­nor och and­ra all­män­na ytor är näm­li­gen täckt med klot­ter i gräl­la fär­ger.

– Det var pre­cis det här vi var­na­de för. Graf­fiti­väg­gen var en då­lig idé från bör­jan. Man kun­de ha lagt peng­ar­na på vet­ti­ga­re sa­ker istäl­let, till ex­em­pel fri­tids­går­dar el­ler fler fält­ar­be­ta­re, sä­ger Ole Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Han me­nar att gra­fit­ti­väg­gen, som skul­le öka trygg­he­ten och mins­ka ska­de­gö­rel­se, haft pre­cis mot­satt ef­fekt.

– Graf­fiti­väg­gen har lett till ökad ska­de­gö­rel­se och otrygg­het.

Om Al­li­an­sen vin­ner va­let i höst lo­var han ock­så att ri­va väg­gen.

–Det är ett syl­vasst vallöf­te. Och jag kom­mer att stå i främs­ta le­det när väg­gen rivs. Är det rätt att ri­va väg­gen när sta­den nu har in­ve­ste­rat gans­ka sto­ra sum­mor i pro­jek­tet?

– Man bor­de in­te ha lagt ner en 50-öring på det här pro­jek­tet, men nu är det gjort och det är den sit­tan­de ma­jo­ri­te­tens an­svar. Vi lo­var att ri­va upp be­slu­tet och att an­vän­da peng­ar­na på ett mer an­svars­fullt sätt fram­ö­ver, sä­ger Ole Jör­gen Pers­son.

Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnds ord­fö­ran­de Sus An­ders­son (MP) an­ser att kri­ti­ken är obe­fo­gad.

– Det är ju in­te så att det in­te klott­ra­des in­nan det fanns en graf­fiti­vägg. Syf­tet med graf­fiti­väg­gen är att de som vill må­la lag­ligt ska kun­na gö­ra det. Sen mås­te

Hon tror att Mo­de­ra­ter­nas kri­tik byg­ger mest på en prin­ci­piell in­ställ­ning.

– De är ju prin­ci­piellt emot graf­fiti, så det är klart att de kom­mer att ta upp den här frå­gan i val­rö­rel­sen, sä­ger Sus An­ders­son.

Patrik Ek­ström

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

VÄG­GEN. Graf­fiti­väg­gen i Tens­ta, i sam­band med in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.