Po­li­sen vill an­stäl­la per­so­nal från Jär­va

”Bätt­re skydds­fak­tor än skott­säk­ra fa­sa­der”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se

Just nu byggs det nya po­lishu­set i Rin­ke­by. När in­flytt­ning­en bör­jar hös­ten 2019 vill po­li­sen an­stäl­la per­so­nal från Jär­va­om­rå­det. Lo­ka­la kon­tak­ty­tor är vik­ti­ga, an­ser po­li­sen.

Trots den gång­na vec­kans ska­de­gö­rel­se, då en bil kra­scha­de rakt in i byg­get av det nya po­lishu­set i Rin­ke­by, står pla­nen fast: in­flytt sker hös­ten 2019.

– Al­la sä­ger att bygg­pro­jekt drar ut på ti­den, men vi har in­te hört ta­las om någ­ra för­se­ning­ar el­ler att det in­te skul­le bli klart i tid. Sl­ut­be­sikt­ning är pla­ne­rad till sista ok­to­ber och in­flytt i no­vem­ber. Och det finns ut­rym­me för att öka bygg­tak­ten, för de ar­bets­ti­der som be­stäl­la­ren har lagt är var­da­gar fram till 16.30, in­te kväl­lar el­ler hel­ger, sä­ger po­lis­om­rå­des­che­fen Niclas An­ders­son.

Två oli­ka verk­sam­he­ter kom­mer att flyt­ta ihop i bygg­na­den: Dels po­li­sen, dels po­li­sens kon­takt­cen­ter, PKC – allt­så dit man kom­mer när man ring­er 114 14.

–Det är re­gi­onpo­lis­mäs­ta­ren i Stock­holm som har be­slu­tat att vi ska ha PKC i lo­ka­len, den är för stor för att ba­ra in­rym­ma lo­kal­po­lis­om­rå­det, sä­ger Niclas An­ders­son.

Det är till PKC som po­li­sen sär­skilt öpp­nar upp för att an­stäl­la Jär­va­bor. Där be­hö­ver man in­te va­ra po­lis­ut­bil­dad, ut­an det hand­lar om ci­vi­la tjäns­ter. Re­kry­te­ring och an­ställ­ning sker i bör­jan på 2019 för att hin­na med ut­bild­ning och in­tro­duk­tion.

–Så de är fullt drift­sat­ta när re­cep­tio­nen öpp­nar, sä­ger Niclas An­ders­son.

Det finns fle­ra po­si­ti­va ef­fek­ter av att sö­ka per­so­nal lo­kalt i Jär­va, tyc­ker han.

–Vi vill att män­ni­skor i om­rå­det kän­ner att ”det­ta är vår po­lis­sta­tion”. Att po­li­sen får en di­rekt­kopp­ling till de som bor här, och att de som bor här får en di­rekt­kopp­ling till po­li­sen och att de får en po­si­tiv syn på oss. Det är en bätt­re skydds­fak­tor än skott­säk­ra fa­sa­der, sä­ger Niclas An­ders­son.

En an­nan styr­ka med att an­stäl­la per­so­nal lo­kalt, är att det ta­las många oli­ka språk i Jär­va. Det är en till­gång för po­li­sens kon­takt­cen­ter som har he­la Stock­holms­re­gi­o­nen som upp­tag­nings­om­rå­de.

För­hopp­ning­en är även att de som an­ställs på PKC ska få in­tres­se för po­li­s­yr­ket.

–Vi ser en för­del med att få in per­so­ner med an­nan bak­grund och and­ra er­fa­ren­he­ter till PKC, så att det kan fun­ge­ra som en in­körsport till att sö­ka till po­lis­hög­sko­lan och bli po­lis, sä­ger Niclas An­ders­son.

Hur ser mång­fal­den ut i dag bland po­li­ser­na i lo­kal­po­lis­om­rå­det?

– Vi har många män­ni­skor från oli­ka bak­grund hos oss, men vi kan bli bätt­re.

FOTO: PAULINE CE­DER­BLAD

Vin­cent Vil­la­nu­e­va om som­mar­kur­sen i tek­nik NYHETER 6 VILL AN­STÄL­LA. Niclas An­ders­son, po­lis­chef i Jär­va lo­kal­po­lis­om­rå­de.

FOTO: PATRIK EK­STRÖM

SKA­DE­GÖ­REL­SE. För ett par vec­kor se­dan at­tac­ke­ra­des bygg­ar­bets­plat­sen där det nya po­lishu­set i Rin­ke­by hål­ler på att upp­fö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.