Väg­ar­be­ten i Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

Fram­kom­lig­he­ten på Spånga Kyrk­väg ge­nom Tens­ta kom­mer att va­ra be­grän­sad res­ten av året på grund av väg­ar­be­ten.

– Det vi gör här är att vi by­ter täts­kikt på tre bro­ar med gång- och cy­kel­ba­na un­der samt på Spånga­vi­a­duk­ten över järn­vä­gen. Sam­ti­digt görs även vis­sa be­ton­gre­pa­ra­tio­ner på bro­ar­na och upp­fräsch­ning av räc­ken, med­de­lar Ola Eriksson som är kom­mu­ni­ka­tör vid Stock­holms stads tra­fik­kon­tor.

Ar­be­tet på­bör­ja­des i slu­tet av vå­ren och be­räk­nas på­gå till slu­tet av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.