Man låg död vid för­sko­la

Vi i Tensta - - NYHETER -

En man hit­ta­des för­ra helgen död vid en för­sko­la mel­lan Rin­ke­by och Tens­ta. Po­li­sen miss­tän­ker att man­nen mör­dats.

– Vi har ing­en fri­hets­be­rö­vad, sä­ger Lars By­ström vid Stock­holmspo­li­sen.

Om­stän­dig­he­ter kring man­nens död är fort­fa­ran­de okla­ra. Po­li­sen job­bar dock vi­da­re med den på­gåen­de för­un­der­sök­ning­en rö­ran­de mord al­ter­na­tivt dråp.

– Det är ru­tin i den här ty­pen av ären­den att in­le­da en för­un­der­sö­king rö­ran­de mord al­ter­na­tivt dråp då vi in­te vet ex­akt vad som har hänt, sä­ger Lars By­ström.

Den dö­de man­nen är iden­ti­fi­e­rad och hans an­hö­ri­ga är un­der­rät­ta­de, upp­ger po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.