Väl­kom­men till in­vig­ning­en av Gul­linge­par­kens lek­plats

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Nu har ar­be­tet med att byg­ga den nya lek­plat­sen i Gul­linge­par­ken bakom Tens­ta cent­rum på­bör­jats. Lek­plat­sen är re­sul­ta­tet av den ”med­borg­ar­bud­get” som ge­nom­för­des un­der 2017. För­slag på ut­form­ning av Gul­linge­par­ken tog in­vå­nar­na själ­va fram. Där­ef­ter ge­nom­för­des en om­röst­ning och det bi­drag som vann all­män­he­tens gil­lan­de var en lek­plats. Pro­jek­tet ut­gick från en bud­get på 2 mil­jo­ner kro­nor som stads­dels­nämn­den av­satt. I sam­band med Par­ker­nas dag den 25 au­gusti in­vi­ger vi par­ken. Det blir en dag fylld med mu­sikupp­trä­dan­de i topp­klass, för­e­ning­en Tens­ta Bas­ket som gäs­tar den nya bas­ket­pla­nen, färg­glad DQVLNWVPnOQLQJ PDW JODVV RFK ¿ND I|U bå­de barn och vux­na - och själv­klart en helt ny lek­park med rutsch­ka­na, studs­mat­ta och and­ra ro­li­ga inslag! Eve­ne­mang­et hål­ler på mel­lan 12.00 till 15.00 och är kost­nads­fritt. Se de­tal­je­rat pro­gram ne­dan:

Plats: Gul­linge­par­ken, bakom Tens­ta Cent­rum. Tid: Mel­lan 12.00 och 15.00. Fi­ka, glass, mat och Tens­ta bas­ket un­der he­la da­gen.

12.30–12.40 – In­vig­nings­tal av Sus An­ders­son. 13.00–15.00 – An­sikts­mål­ning. 14.00–15.00 – Mu­sikupp­trä­dan­de av Em­ma & KJ.

Fö­re­ta­get Ab­tot byg­ger den nya lek­plat­sen vid Gul­linge­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.