SKANSKA in­spi­ra­tions­dag på Te­chTens­ta

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Da­tum: 20 au­gusti. Tid: 16.00–17.30. Plats: Tensta­gång­en 55.

Kom och träf­fa Skanska och för­stå hur sol­cel­ler och men­tor­skap fun­ge­rar! Men­to­rer­na är på plats för att de­la med sig av si­na livs­er­fa­ren­he­ter och ge dig go­da råd. Skanska gäs­tar Te­chTens­ta med fem men­to­rer som kan stöt­ta era fram­tids­pla­ner. An­mäl dig idag på te­chtens­[email protected]­holm.se.

Te­chTens­ta på Tens­ta Mark­nad

Da­tum: 1 sep­tem­ber. Tid: 11.00–20.00. Är du in­tres­se­rad av pro­va på VR, 3D prin­ter, pro­gram­me­ring, del­ta i en FIFAtur­ne­ring el­ler works­hop för vi­de­o­re­di­ge­ring? Ta chan­sen och kom för­bi vårt tält om du vill lä­ra dig allt om tech. Väl­kom­men till fram­ti­den!

Re­la­tions­vålds­cent­rum in­vi­ger ny verk­sam­het

I slu­tet av au­gusti invigs den nya verk­sam­he­ten Re­la­tions­vålds­cent­rum Väst (RVC). Med fo­kus på att er­bju­da stöd och be­hand­ling till bå­de per­so­ner som ut­satts för våld i nä­ra re­la­tion och dels per­so­ner som ut­ö­vat våld i nä­ra re­la­tion. RVC kom­mer dess­utom er­bju­da stöd till per­so­ner som gjort en po­li­san­mä­lan om våld i nä­ra re­la­tion un­der ti­den po­lis­ut­red­ning­en på­går. RVC vän­der sig till per­so­ner som är 18 år el­ler äld­re och som bor i nå­gon av stads­de­lar­na Rin­ke­by-Kis­ta, Spång­aTens­ta, Häs­sel­by-Väl­ling­by el­ler Brom­ma. Re­la­tions­vålds­cent­rum Väst har si­na lo­ka­ler i Spånga och du som med­bor­ga­re kan an­ting­en kon­tak­ta Re­la­tions­vålds­cent­rum di­rekt el­ler kon­tak­ta Re­la­tions­våldstea­met i din stads­dels­för­valt­ning.

Var med och på­ver­ka trygg­he­ten i din stads­del

Stads­dels­för­valt­ning­en kom­mer för­dju­pa det trygg­hets­ska­pan­de ar­be­tet. Det kom­mer att ske ge­nom ett ökat fo­kus på de oli­ka stads­de­lar­nas trygg­hets­be­hov och ge­nom ökad di­a­log med de som bor och ver­kar i stads­de­len. Ge­nom att del­ta på nå­gon av nedan­stå­en­de med­bor­gar­di­a­lo­ger kan du på­ver­ka fram­ti­den för just din stads­del och de åt­gär­der som krävs för att du ska kän­na dig trygg och sä­ker där du bor el­ler ver­kar. Väl­kom­men och på­ver­ka trygg­he­ten i din stads­del! 10/9 Sund­by, Sund­by­sko­lan, 18.30–20.30. 12/9 Flys­ta, Sund­by­sko­lan, 18.30–20.30. 17/9 Broms­ten, Cer­vins väg 15, 18.30–20.30. 18/9 Lun­da in­du­stri­om­rå­de,

Fa­gers­ta­ga­tan 15, 15.00–17.00. 24/9 Sol­hem och Lun­da bo­stads­om­rå­de, Spånga för­sam­lings­hus, 18.30–20.30. 2/10 Tens­ta, Tens­ta Gal­le­ria, 17.00–19.00. 8/10 Hjuls­ta, Hjuls­ta grund­sko­la, 18.30–20.30.

Mer in­for­ma­tion om det trygg­hets­ska­pan­de ar­be­tet och med­bor­gar­di­a­lo­ger­na finns på stock­holm.se/trygg­hets­pang­a­tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.