Visst har valaf­fi­scher be­ty­del­se

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ivec­kan var jag ute och tit­ta­de på valstu­gor­na. De fles­ta po­li­tis­ka re­pre­sen­tan­ter­na var rik­tigt en­tu­si­as­tis­ka. En per­son sa att det re­dan va­rit be­tyd­ligt hög­re tryck i valstu­gan än de se­nas­te årens val sam­man­ta­get. Vas­sa frå­gor från på­läs­ta väl­ja­re. In­te minst när det kom­mer till de unga, ha­de han no­te­rat.

Med so­ci­a­la me­di­er och al­la de platt­for­mar som finns för att nå ut med si­na bud­skap kan valstu­gor­na kän­nas bå­da omo­der­na och me­nings­lö­sa. Men jag tror in­te att så är fal­let.

De är li­te som valaf­fi­scher­na. De sit­ter där när vi har stun­der över – vid röd­lju­set, på bus­sen el­ler på tun­nel­ba­nan. De sår ett li­tet frö i vå­ra hu­vu­den, och på­min­ner oss om att vi snart ska ha be­stämt oss.

Och känns det in­te li­te festligt? Plöts­ligt får man med sig en kopp kaf­fe el­ler en ap­ri­kos ba­ra man rå­kar gå för­bi rätt torg och ta ett flyg­blad.

Men den vik­ti­gas­te aspek­ten blev tyd­lig när jag såg en dam stå länge och väl och pra­ta med re­pre­sen­tan­ter vid var­je stu­ga. Hon ha­de frå­gor hon be­kym­ra­de sig för – men ver­ka­de sam­ti­digt tyc­ka att jak­ten på svar på des­sa var rik­tigt trev­lig.

Vi kom­mer näm­li­gen ald­rig ifrån be­ty­del­sen av mö­tet mel­lan män­ni­skor. Och att vis­sa fak­tiskt fö­re­drar att dric­ka en kopp kaf­fe och pra­ta med en så­dan i stäl­let för swi­pa för­bi en Instagram­an­nons.

Plöts­ligt får man med sig en kopp kaf­fe el­ler en ap­ri­kos ba­ra man rå­kar gå för­bi rätt torg och ta ett flyg­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.