Lo­kalt fö­re­tag bor­gar för nya mos­kén

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se har teck­nat av­tal med NCC om att upp­fö­ra en mos­ké för 100 mil­jo­ner kro­nor. Peng­ar för att fär­dig­stäl­la bygg­na­den finns dock in­te. För att av­ta­let skul­le bli av har ett lo­kalt fö­re­tag gått i bor­gen för af­fä­ren.

Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se har kom­mit över­ens med bygg­bo­la­get NCC om att upp­fö­ra en mos­ké i Rin­ke­by för 100 mil­jo­ner kro­nor. Bygg­start är be­räk­nad re­dan till i år. Peng­ar för att fär­dig­stäl­la mos­kén finns dock in­te i nu­lä­get.

– Från bör­jan ha­de vi räk­nat med att få peng­ar från Mel­la­nöstern, men ef­ter att det fram­kom kri­tik har vi tänkt om. Fi­nan­sie­ring­en ska nu ske in­ternt, från Sve­ri­ge, ge­nom do­na­tio­ner, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh som är ta­les­per­son för Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se.

Pla­nen att ha fi­nan­sie­ring­en helt klar in­nan byg­get star­tar har ock­så skro­tats. Be­tal­ning­en till NCC ska istäl­let nu ske fak­tura­vis. För att av­ta­let skul­le kom­ma till stånd har ett lo­kalt fö­re­tag gått i bor­gen för af­fä­ren.

– Det är ett lo­kalt fö­re­tag i Rin­ke­by som vi­sar ett so­li­da­riskt stöd och står som ga­rant för oss, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh.

Vil­ket fö­re­ta­get är vill Ibra­him Bou­ra­leh in­te gå ut med of­fent­ligt. Han räk­nar ock­så med att fö­re­ta­get in­te ska be­hö­va gå in och be­ta­la för pro­jek­tet ut­an att fi­nan­sie­ring­en ska ske ge­nom do­na­tio­ner.

– Vi job­bar för fullt med det. Pla­nen är att vi ska få in peng­ar­na un­der två års tid.

I mars i år ha­de Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se fått in tre mil­jo­ner kro­nor i do­na­tio­ner.

– Det blir ba­ra fel om jag sä­ger hur myc­ket vi har fått in idag. Det kom­mer ge in­tryc­ket att vi in­te har peng­ar­na. Men vi får he­la ti­den in peng­ar. Det är ock­så många som har för­bun­dit sig att be­ta­la må­nads­vis via au­to­gi­ro, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh.

Han tror ock­så att do­na­tio­ner­na kom­mer att öka när mos­ké­byg­get kom­mer igång.

– Folk vän­tar med att ge tills det hän­der nå­got. Vi tror att do­na­tio­ner­na kom­mer att öka när pro­jek­tet är igång. Snart hop­pas vi ock­så att det blir klart med ett 90-kon­to, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh.

NCC vill in­te kom­men­te­ra av­ta­let.

”Fi­nan­sie­ring­en ska nu ske in­ternt, från Sve­ri­ge, ge­nom do­na­tio­ner.”

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

ÖKAR. – Vi tror att do­na­tio­ner­na kom­mer att öka när pro­jek­tet är igång, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ta­les­per­son för Rin­ke­by­mos­kéns in­sam­lings­stif­tel­se.

FO­TO: JO­HAN CELSING ARKITEKTKONTOR

MOSKÈ. Så här är det tänkt att mos­kén i Rin­ke­by ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.